Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Convenant Zorgverzekeraars Nederland en Woonzorg Nederland

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Convenant Zorgverzekeraars Nederland e..

09-12-2002

Woonzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland tekenden op 25 november een convenant met als doel in 4 jaar tijd 7.000 verpleeghuisplaatsen te realiseren. In dit nieuwsbericht een toelichting bij het convenant én reacties van Aedes en Arcares. Tevens een verwijzing naar een Arcares-studie naar de ombouw van verzorgingshuizen voor verpleeghuiszorg.

Convenant 7000 bedden plan Woonzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland tekenden op 25 november een convenant met als doel in 4 jaar tijd 7.000 verpleeghuisplaatsen te realiseren. Om de wachtlijsten voor verpleging van met name dementerende ouderen te verminderen, zullen bestaande verzorgingshuizen (deels) worden getransformeerd tot verpleeghuizen. Om tegemoet te (blijven) komen aan de stijgende vraag naar extramurale zorg en ter compensatie van de getransformeerde verzorgingshuisplaatsen, zullen extra woonzorgcomplexen worden gebouwd. Een opgerichte stuurgroep ziet erop toe dat de knelpunten worden opgelost en het plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De ministeries VROM en VWS participeren in de stuurgroep.

Het convenant geldt niet exclusief voor Woonzorg Nederland: uit de tekst blijkt dat elke &’instelling die verantwoordelijk is voor wonen en zorg&’ wordt uitgenodigd om met soortgelijke plannen te komen.

Afschrijftermijn naar 10 tot 15 jaar In een brochure van Woonzorg Nederland is als uitgangspunt gekozen de vorming van kleinschalige woongroepen van 6-8 personen binnen de verzorgingshuizen. Een deel van de kamers wordt verbouwd tot huiskamer voor de groep, waardoor capaciteitsverlies optreedt : 8500 verzorgingskamers zijn nodig om 7000 éénbedskamers te vormen. De éénbedskamers voor verplegingsgeïndiceerden krijgen per kamer of per twee kamers een natte cel. Woonzorg Nederland heeft een opstelling gemaakt van verbouwkosten en restantboekwaarden. Het voorstel is om het totale bedrag, geraamd op gemiddeld &€ 66.200 per kamer, in 10 tot maximaal 15 jaar af te schrijven. Dit levert een gemiddeld huurbedrag op van &€ 932 per maand, ten laste van de AWBZ. Als na die tien jaar deze capaciteit nog niet gemist kan worden kan de exploitatie worden voortgezet tegen een lager huurbedrag. De boekwaarde is dan afgelost. VWS heeft op dit voorstel nog niet formeel gereageerd.

Arcares-studie naar ombouw verzorgingshuizen voor verpleeghuiszorg Arcares heeft al in juli van dit jaar door bureau Gerrichhauzen een rapport laten maken met de titel &‘Leefbaarheid is meer dan functionaliteit; verpleging in verzorgingshuizen&’. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar reeds uitgevoerde plannen met verpleegunits en nieuwe plannen om met eenvoudige aanpassingen het wonen van dementerende ouderen in verzorgingshuizen te prolongeren, zolang er onvoldoende kleinschalige woonvormen gebouwd zijn. Zie het artikel over dit rapport.

Arcares heeft aan VWS en het Bouwcollege voorgesteld om samen een aanjaagcampagne over dit onderwerp te starten. VWS heeft laten weten dat voor dit soort verbouwinitiatieven in principe altijd middelen beschikbaar zullen zijn.

Het rapport ‘Leefbaarheid is meer dan functionaliteit’ is vanaf december 2002 in gedrukte versie verkrijgbaar en is dan te bestellen bij Arcares via tel 030.273 9593, bestelnummer 02.037. Voor Arcaresleden is het rapport nu al te lezen op Arcares ledennet.