Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Huis van de Buurt wordt lokaal loket

0

20-02-2006

In het Stadsdeel Centrum van Amsterdam komen zogeheten Huizen van de Buurt, waar burgers terecht kunnen met vragen over wonen, zorg en welzijn. Wijkcentra, buurtcentra en dienstencentra moeten opgaan in deze Huizen van de Buurt.

Het Huis van de Buurt is een samenwerkingsverband van welzijnspartijen die gezamenlijk hun aanbod willen organiseren in één programma. Het is een laagdrempelige voorziening voor burgers.

Loket Vraagwijzer wordt onderdeel van het Huis van de Buurt, mede gezien de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, die gemeenten verplicht burgers te voorzien van informatie op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft de notities ‘Managementsamenvatting Huis van de Buurt’ en ‘Plan van aanpak Huis van de Buurt’ goedgekeurd en ingestemd met het starten van twee projecten. Uitgangspunten die door de werkgroep, waarin diverse welzijnsorganisaties deelnamen, zijn geformuleerd luiden als volgt:

  • de voorzieningen op het terrein van bewonersondersteuning moeten elkaar aanvullen en versterken
  • het moet voor bewoners duidelijk zijn welke ondersteuning er wordt geboden en waar
  • een huis van de buurt moet er toe bijdragen dat de beschikbare middelen effectiever worden ingezet.

Binnenkort start een proefproject om te kijken hoe een bestaand multifunctioneel gebouw omgevormd kan worden tot een Huis van de Buurt. Op korte termijn moeten in heel het stadsdeel dergelijke Huizen komen.

Lees meer.