Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kleinschalig wonen – financiering

0

  • Home » 
  • Kleinschalig wonen – concept » 
  • Financiering

Veelal wordt kleinschalig wonen ontwikkeld door zorgaanbieders eventueel in samenwerking met een woningcorporatie. Zij maken een keuze tussen realisatie binnen de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of met scheiden van wonen en zorg. De keuze bepaalt tegelijk de financiering van de bouw en de financiering van de zorg. Er zijn vier mogelijkheden:

  • bouwen binnen de WTZi tot en met 25 plaatsen: Regeling kleinschalig wonen
  • bouwen binnen de WTZi vanaf 25 plaatsen
  • scheiden van wonen en zorg met extramurale zorg
  • scheiden van wonen en zorg met een full package arrangement.

In het artikel ‘Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen’ zijn de verschillende mogelijkheden beschreven. Lees artikel (pdf, 43 kb).

Scheiden van wonen en zorg

Bij het scheiden van wonen en zorg gelden de regels van de woningbouw. Andere regelingen van belang voor de financiering zijn onder andere de:

Huurtoeslag
Vanaf 1 januari 2006 heet de huursubsidie Huurtoeslag. Huurders kunnen Huurtoeslag aanvragen als hun huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een aparte regeling is er voor groepswoningen. Deze regelingen worden beschreven in het artikel Huurtoeslag (pfd, 44 kb). Op de website van het ministerie van VROM staat meer informatie over huurtoeslag.

Persoonsgebonden budget
Binnen het scheiden van wonen en zorg hebben de ontwikkelingen rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB) bijgedragen aan de groei van initiatieven door gehandicapten zelf of door hun ouders. Een overzicht van deze ouderinitiatieven. Zie verder Per Saldo vereniging van budgethouders.

ADL-clusterregeling
Bij het realiseren van nieuwe ADL-clusters spelen diverse partijen een rol: gemeenten, toekomstige bewoners, woningcorporaties en zorgaanbieders (Fokus of een andere zorgorganisatie). Wanneer een gemeente plannen heeft voor een ADL-cluster meldt die gemeente dat bij het CVZ, dat direct een kandidatenlijst opent. Met de bouw kan worden begonnen zodra de (wacht)lijst 30 kandidaten bevat. Er is een speciale subsidieregeling met bijbehorende normbedragen waarin de realisatie en de ADL-assistentie geregeld worden. In het kader van de veranderende wet- en regelgeving wordt de regeling per 1 januari 2008 opgenomen in de nieuwe wetten en regelingen. Lees meer.

Full package
Ook mensen met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling kunnen er voor kiezen thuis te blijven wonen. Om het zelfstandig wonen met zorg voor hen betaalbaar te houden ontwikkelt het ministerie van VWS een nieuwe financieringsregeling; ‘het full package’. Het full package is het hele verblijfspakket uit de AWBZ, minus de huur voor de woning. Lees meer.