Bekostiging zorg op afstand na 2012 nog niet duidelijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

ActiZ, NZa, CVZ en VWS zijn in gesprek hoe zorg op afstand op te nemen in de reguliere bekostiging via de NZa-beleidsregels. Dit betreft alleen de AWBZ-zorg die via zorg op afstand geleverd wordt. Diensten of WMO-zorg die via zorg op afstand (beeldschermcontact) geleverd worden, kunnen niet uit de AWBZ bekostigd worden en zullen niet in deze beleidsregels opgenomen worden. Voor de bekostiging van dat deel van geleverde zorg en diensten kan de zorgondernemer onderhandelen met de gemeente waarin de ontvangende cliënt woont.

ActiZ en de leden die vertegenwoordigd zijn in het Netwerk Zorg op Afstand (nu Platform Zorg en Technologie) hebben een sterke voorkeur voor bekostiging van zorg op afstand via een weekbudget gekoppeld aan de indicatie van de cliënt. In dit model spreken cliënt en zorgaanbieder af welke zorg de cliënt ‘face-to-face’ ontvangt en welke zorg met behulp van zorg op afstand geleverd kan worden (hierbij bevinden de cliënt en de zorgverlener zich niet in dezelfde ruimte, maar wordt gebruik gemaakt van videocommunicatie, internet, beeldtelefoon, en/of domotica).

De indicatie van de cliënt geeft de grenzen aan van wat vanuit de AWBZ bekostigd wordt. Dit stimuleert vraaggerichte zorg en beperkt de administratieve lastendruk voor de zorgaanbieder. CVZ, VWS en NZa staan sympathiek tegenover dit voorstel, maar zien vooralsnog geen mogelijkheden dit op korte termijn in te voeren. Deze manier van financiering heeft namelijk een stelselwijziging tot gevolg en dat vergt langere voorbereidingstijd. Op dit moment wordt gewerkt aan een integratie van zorg op afstand in de bestaande extramurale beleidsregels.

Screen-to-screen

De nieuwe regeling vervangt de huidige ‘Screen-to-screen regeling’ die ontworpen was voor de experimentele fase van Zorg op Afstand tot 2012. De nieuwe regeling zal in 2012 in werking treden. Tot eind 2011 worden lopende projecten nog gefinancierd via de huidige ‘S2S-regeling’.

Beleidsregels Innovatie en Zorginfrastructuur

Op dit moment kunnen nieuwe initiatieven gefinancierd worden met behulp van de NZa-beleidsregel Innovatie, waarbij de infrastructuur via de beleidsregel ‘Zorginfrastructuur’ bekostigd kan worden. Beide regelingen lopen via het zorgkantoor. Hiervoor is dus overleg met het zorgkantoor noodzakelijk.

Meer informatie