Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren?

In Noord-Groningen is vanaf 2010 een leerwerkplaats rond het thema krimp actief. Deze werkplaats vormt een onderdeel van het programma Wonen+Welzijn+Zorg: Maak het Samen!. Gemeenten komen hierin samen met lokale woon-, welzijn- en zorgpartners. Een bijeenkomst ging over het aanboren van lokale kracht. Welke lessen worden hier getrokken?

Waardeer de bewoners, benut diversiteit met heldere voorwaarden

  • Sluit aan bij de bewoners: waardeer de actieve inzet, snelheid en kennis van bewoners. Heb aandacht voor hun aanleiding, verbondenheid, persoonlijke ervaring en motivatie en hou het klein en concreet (straat/ buurt) en sluit aan bij wat daar leeft. Denk mee met jongere ouderen over toekomstige zorgbehoefte
  • Gebruik de diversiteit aan bewoners en ondernemers en help dwarsverbanden te leggen om draagvlak, verankering en haalbaarheid te vergroten. Kijk naar de reële én virtuele gemeenschap en gebruik verschillende manieren van communicatie.
  • Voorwaarden: faciliteer met ruimte binnen heldere kaders, heldere taken, verantwoordelijkheden en aanspreekpunten (onder bewoners en professionals!). Geef ook betrouwbare en heldere informatie en trek als bewoners samen op met betrokken professionele organisaties

Werk niet vanuit angst, ook niet van bovenaf

  • Angst is een slechte raadgever, ook hier. Het is belangrijk om geen angst te hebben voor een open gesprek met bewoners, verschillen in benadering en mening. Wees ook niet bang voor een verschil in zorgbehoefte, verschil in kapitaalkracht van ouderen of de complexiteit van de zorgtoekomst.
  • Doe het niet van bovenaf. Ga niet regisseren, betrek bewoners niet pas op een laat moment en begin het contact met bewoners niet met een eigen agenda, visie of plannen. Ook belangrijk: pamper de bewoners niet, maar neem ze serieus!

Informele zorg en kansen van krimp

Uit een eerdere bijeenkomst werd duidelijk dat informele zorg extra belangrijk is in krimpgebieden: er moet een nieuwe driehoek ontstaan tussen de professional, de mantelzorger en de klant. Krimp biedt ook een aantal kansen: het kan een impuls zijn voor innovatie, in het bijzonder voor domotica-toepassingen (zorg op afstand). Ook het combineren van meerdere voorzieningen in één gebouw is een goede kans, net zoals het laten runnen van onder druk staande voorzieningen, zoals winkels, door mensen met een beperking. En wat te denken van omscholing van postbodes tot zorgbodes?

Meer informatie