Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

logo_doorzonscan-1728017

Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De Doorzonscan is een computermodel dat gemeenten en woningcorporaties in staat stelt snel en eenvoudig te achterhalen welk deel van de voorraad eengezinswoningen het eerste in aanmerking komt voor woningverbetering.

Filteren op adresniveau

Met de Doorzonscan kunnen gemeenten hun WOZ-gegevens filteren en achterhalen hoeveel en welke woningen in aanmerking komen voor mensen met een functiebeperking. Woningcorporaties kunnen daarvoor hun WWS-gegevens gebruiken. Als resultaat levert de Doorzonscan lijsten op adresniveau op van woningen, die met enkele relatief goedkope ingrepen geschikter gemaakt kunnen worden.

Combinatie met een GIS

Om meer inzicht te krijgen waar de gevonden potentieel geschikte woningen precies staan, kunnen de betreffende woningen met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) in een digitale kaart worden weergegeven. Door de adressen van de potentiële geschikte woningen te voorzien van coördinaten, kunnen ze in een GIS aan de digitale kaart worden gekoppeld.

Inzicht waar ouderen wonen

Op dezelfde wijze kunnen ook demografische gegevens uit bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) in kaart worden gebracht. Zo verkrijgt men inzicht in waar de doelgroep ouderen woont en waar deze overlapt met de potentieel geschikte woningen. Daar waar reeds ouderen wonen in potentieel geschikte woningen zou opplussen prioriteit kunnen krijgen. Daar waar een grote mismatch blijkt, kunnen ouderen via gerichte voorlichting worden gestimuleerd naar geschiktere huisvesting om te zien.

Doorzonscan in combinatie met een GIS

In onderstaande drie kaarten worden voorbeelden gegeven van de mogelijkheden van de Doorzonscan in combinatie met een GIS. De eerste kaart laat de woningen zien die de grootste kans maken om potentieel geschikt te zijn. De tweede kaart toont de huidige woonlocatie van de 75-plussers. In de derde kaart wordt tenslotte de match tussen woningen en ouderen in beeld gebracht. 

De potentieel geschikte woningen in beeld 

potentieel-8879549  

De woonlocatie van 75-plussers in beeld

woonlocatie-2239631

De match tussen woningen en ouderen in beeld

macht-tussen-woningen-1854669

Vervolgstappen

Gemeenten kunnen:

  • een stimuleringsregeling voor opplussen opzetten;
  • oudere eigenaarbewoners die in potentieel geschikte woningen wonen, gericht voorlichten over de mogelijkheden om hun woning op te plussen;
  • oudere eigenaarbewoners die in ongeschikte woningen wonen, gericht benaderen en stimuleren om na te denken over alternatieve huisvesting;
  • prestatieafspraken maken met corporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van woonservicezones of servicewijken.

Corporaties kunnen:

  • hun oudere huurders in potentieel geschikte woningen een toegesneden oppluspakket aanbieden;
  • hun oudere huurders die in een ongeschikte woning wonen, voorlichten over alternatieve huisvesting;
  • hun voorraadbeheerplannen en onderhoudsplannen bijstellen, zodat potentieel geschikte woningen worden opgeplust en gericht worden toegewezen;
  • met gemeenten concrete prestatieafspraken maken over het geschikter maken van delen van de woningvoorraad.

Atrivé ontwikkelde de Doorzonscan in opdracht van de provincie Gelderland, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het ministerie van VROM. Op de CD-ROM treft u een handleiding aan voor de invoer van gegevens. Voor meer informatie over de Doorzonscan kunt u contact opnemen met Joost Wegstapel van Atrivé, tel 030 693 60 00.