Ouderen en wonen met zorg (2013-2023) – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Een toelichting op de kaart en de berekeningen vindt u onder de kaart.

Bron: Companen

Verplaats de muis over de kaart en klik op een regio om de consequenties voor deze regio te bekijken.

Forse extra vraag naar huisvesting voor ouderen

De kaart van Nederland toont de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio over de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen. In de donkergroen gekleurde regio’s ontstaat door het overheidsbeleid een aanzienlijke extra vraag naar huisvesting voor ouderen. Voorheen zouden deze mensen toegang hebben gehad tot het verzorgings- of verpleeghuis. Met name in de Randstad, maar ook in Brabant, Arnhem/ Nijmegen, Zuid-Limburg, Twente en op de Veluwe blijkt het overheidsbeleid tot een forse vraag te leiden naar verzorgd wonen en geschikte huisvesting waar zorg geleverd kan worden.

Bij het bewegen van de muis over de kaart, ziet u een staafdiagram met een gedetailleerde uitwerking van de vraagontwikkeling.

Het kaartje laat zien:

 • Hoe woonden cliënten op 1 januari 2013:- Intramuraal (ZZP 1 t/m 10)- Zorg aan huis (individueel)

  – Verzorgd wonen (complexgewijs)

 • Hoe zou, bij ongewijzigd beleid, de vraag van cliënten er in 2023 uit zien?:- Intramuraal (ZZP 1 t/m 10)- Zorg aan huis (individueel)

  – Verzorgd wonen (complexgewijs)

 • De vraag in 2023 naar geschikte woonruimte voor ouderen met een zorgvraag:- Intramuraal (ZZP 4 (50%) en hoger)- Zorg aan huis (individueel)

  – Verzorgd wonen (complexgewijs)

Toelichting

Het gaat hier om een normatieve berekening. De kengetallen zijn gebaseerd op landelijke normen (al dan niet gecorrigeerd voor de mate van urbanisatie). De verschillen tussen de normatieve en feitelijke cijfers zullen groter zijn als op detailniveau (buurt en wijk) wordt gekeken.
De normen zijn tot stand gekomen op basis van:

 • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ): de basisrapportages AWBZ zijn gebruikt om een landelijk beeld te schetsen van de intramurale zorg in omvang en naar zorgzwaarte. Deze indicatoren zijn leeftijdsspecifiek gemaakt. 1 januari 2013 is als uitgangspunt gekozen omdat cliënten op dat moment nog niet woonden op basis van het nieuwe overheidsbeleid van scheiden wonen en zorg.
 • CBS: het feitelijk gebruik van AWBZ-zorg met verblijf en AWBZ zonder verblijf.
 • WoON2012 (Landelijk Woononderzoek): gebruikt om te bepalen hoeveel ouderen momenteel verzorgd wonen.

Enkele uitgangspunten ten aanzien van scheiden wonen en zorg

 • Nieuwe cliënten die tot 1 januari 2013 in aanmerking kwamen voor een ZZP 1 en 2 VV, wonen in 2023 in een zelfstandige woning met zorg aan huis.
 • Nieuwe cliënten die tot 2014 in aanmerking kwamen voor een ZZP 3 VV wonen in 2023 voor 50% in zelfstandige woningen met zorg aan huis en voor 50% in woningen te kenschetsen als ‘verzorgd wonen’ (complexgewijs).
 • Nieuwe cliënten die tot 2016 in aanmerking kwamen voor een ZZP 4 VV wonen in 2023 voor 50% in een woning verzorgd wonen en voor 50% intramuraal.