Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Evaluatie Diensten bij wonen met zorg gereed

0

05-12-2005

De subsidieparagraaf Diensten bij wonen met zorg is geëvalueerd door RIGO Research en Advies BV uit Amsterdam in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. Uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de subsidie in 2004 moeizaam is verlopen. De inzet van de subsidie is achtergebleven.

Doelstelling van de subsidieparagraaf is om het proces van extramuralisering te ondersteunen. Zorgkantoren verlenen subsidies aan die activiteiten die ervoor zorgen dat een verzekerde met een indicatie voor verblijf (opnieuw) zelfstandig kan gaan wonen c.q. zelfstandig kan blijven wonen. De subsidieparagraaf is 1 januari 2004 gestart.

Enkele bevindingen van de onderzoekers zijn:

  • van de beschikbare subsidie in 2004 is 55% uitgezet
  • er bestaan grote verschillen tussen zorgkantoorregio’s in de besteding van de middelen
  • projecten bedoeld om extramuralisering van bestaande verblijfszorg te ondersteunen worden nauwelijks gerealiseerd
  • de toegekende aanvragen richten zich vooral op ouderenzorg
  • het verwachte bereik onder zelfstandig wonende verblijfsgeïndiceerden in de plannen van de initiatiefnemers is groot

De onderzoekers geven een aantal verklaringen voor de achterblijvende inzet. Vooral onbekendheid en het niet structurele karakter van de regeling hebben ertoe geleid dat de subsidie niet optimaal is benut. Ook de uitgebreide verantwoordingsvraag werkte belemmerend alsmede de ontoepasbaarheid vanwege de vereiste verblijfsindicatie.

De subsidieparagraaf wordt in 2006 nog voortgezet. Daarna zal de paragraaf overgaan in de Wmo.

U kunt via de website van RIGO de aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport downloaden.