Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Deelprogrammas Wonen, met zorg gepland

0

Tijdens de conferentie op 1 december kunt u twee deelprogramma’s bijwonen. U kunt kiezen uit de zes onderstaande programma’s.

1. Areadne

In het plenaire deel van het programma heeft professor George de Kam Areadne een redeneer- en rekenmodel voor investeren in wonen, zorg en welzijn gepresenteerd en kort toegelicht. U krijgt in dit deelprogramma een uitgebreide uitleg over de werking van het model aan de hand van het door het Kenniscentrum Wonen-Zorg begeleide project in de regio Helden. De deelnemers maken uitgebreid kennis met het model en discussiëren met George de Kam en met elkaar over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het opstellen van gezamenlijke investeringsprogramma’s.

Met o.a. George de Kam (bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

2. Regionaal en integraal: iedereen doet mee in de regio Helden

In januari 2003 tekenden een groot aantal partijen in de regio Helden, waaronder vier gemeenten, vijf woonaanbieders, acht zorgaanbieders, tien organisaties van consumenten en zorgvragers, welzijnsstichting, provincie en zorgkantoor, een convenant. De inzet van de samenwerking is hoog: partijen willen komen tot een netwerk van steunpunten verspreid over de regio, van waaruit zorg en diensten thuis geboden worden. Gestreefd wordt naar een maximale zelfstandigheid en autonomie voor ouderen in de dorpen. Slechts voor mensen met ernstige psychische beperkingen blijven intramurale plaatsen bestaan. De consequenties van deze doelstelling voor de toekomstige behoefte aan aangepaste en aanpasbare woningen is in Helden in kaart gebracht aan de hand van de planologische kengetallen en de Geriscoop, een rekenmodel dat de planologische kengetallen vertaalt naar de lokale situatie. U krijgt een presentatie over het project in de regio Helden en een uitleg over de planologische kengetallen en de Geriscoop. Aan de hand van de ervaringen die daarmee in Helden zijn opgedaan wordt over deze planningsinstrumenten gediscussieerd.

Met o.a. Rinus Janssen (wethouder gemeente Helden) en Erik Schellekes (Laagland’advies).

3. Een integrale aanpak door actief grondbeleid in Middelburg

De gemeente Middelburg – een van de ‘pilotprojecten’ van het ministerie van VWS – heeft een integrale, gemeentebrede visie ontwikkeld voor de vernieuwing van de zorgsector. Met vijftien partijen wordt een gemeentedekkend netwerk van woonservicezones gerealiseerd. Een cruciaal onderdeel van de aanpak is de samenwerking van de gemeente en woningcorporatie Woongoed Middelburg bij het verwerven en herbestemmen van overbodig zorgvastgoed. De gemeente voert een actief grondbeleid: alle nieuwe ontwikkelingen in de stad lopen in principe via het grondbedrijf van de gemeente. De verwerving van bestaande locaties van zorginstellingen is voorwaarde voor het beschikbaar stellen van nieuwe locaties. De opbrengst van grondtransacties wordt ondermeer gestoken in welzijnsaccomodaties. Gemeenten en corporatie voeden samen een ‘participatiefonds’, waarmee het voor ouderen met lage inkomens aantrekkelijk wordt gemaakt zelfstandig te blijven leven. U krijgt een uitleg over de aanpak in Middelburg. Hierna wordt gediscussieerd over de kansen die een actief gemeentelijk grondbeleid bieden voor het realiseren van integrale programma’s op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Met Eric de Ceuster (directeur Woongoed Middelburg) en Albert de Vries (wethouder Middelburg).

4. Zelfstandig wonen krijgt stevige impuls in Zuid-Limburg

In de westelijke Mijnstreek heeft het ministerie van VWS bij wijze van proef 600.000 euro ter beschikking gesteld voor welzijnsdiensten. Ook krijgen corporaties van het ministerie een bijdrage voor de bouw van zorgwoningen. Op deze manier kunnen in de vier gemeenten in de westelijke mijnstreek in hoog tempo ondermeer ruim 700 woningen worden gebouwd waar extramuraal zorg wordt geleverd. Het ministerie wil met deze proef vaststellen of door de combinatie van zorgwoningen met een bijpassend pakket van welzijn en zorg op maat de wachtlijsten voor opname in een verzorgingshuis verder kunnen worden teruggedrongen, zonder dat dit leidt tot een afname in de kwaliteit van de geboden zorg. Uit berekeningen van het zorgkantoor blijkt dat dit samenhangende aanbod, door de inspanningen van alle partijen in de regio, zeker niet duurder zal zijn dan de gemiddelde kosten van opname in een verzorgingshuis. De resultaten van de pilot zijn zo veel belovend dat het ministerie heeft besloten de bijzondere regeling per 1 januari 2006 voor heel Zuid-Limburg in te voeren. U krijgt een presentatie van de opzet van het project en de eerste resultaten.

Met Tom van Broeckhoven (manager van het CZ-zorgkantoor Zuid-Limburg) en Rob Gulpen (ambtelijk secretaris regionale overlegtafel Wonen Welzijn Zorg Westelijke Mijnstreek).

5. Zorgen voor Morgen in Groningen

Onder de naam ‘Zorgen voor Morgen’ is in Groningen door gemeente en een aantal corporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen een traject ingezet om vraag en aanbod van wonen, zorg- en welzijnsproducten voor ouderen bij elkaar te brengen. Doel van het traject is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zo veel mogelijk rekening te houden met individuele woonwensen en een optimale deelname van ouderen aan de stedelijke samenleving te realiseren. Om te komen tot een afgewogen programma heeft de gemeente een groot aantal databestanden geanalyseerd en gecombineerd. Op deze manier is helder in kaart gebracht aan welk soort woningen en voorzieningen er in de toekomst behoefte bestaat. Aan de hand van cirkels rondom supermarkten zijn gebieden in kaart gebracht die zich lenen voor huisvesting van ouderen. U krijgt een uitleg over de aanpak van het behoefteonderzoek en op de visie die in de Groningen uitgangspunt is voor het vormgeven van het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Met Martine Visser (wethouder Groningen) en Egbert Buit (directeur Professor Heymansstichting).

6. De Woonzorgzoneverkenner en de Module Zorg en Stad

De Woonzorgzoneverkenner die is ontwikkeld door Objectvision is een geografisch informatiesysteem waarmee woonzorgzones letterlijk in kaart kunnen worden gebracht. De verkenner brengt de relevante objecten (woningen, voorzieningen, diensten) in een gebied in kaart en analyseert welke gebieden geschikt zijn om als woonzorgzone te worden ingericht. Hierbij wordt de geschiktheid van woningen en de geschiktheid van de woonomgeving betrokken. De Woonzorgzoneverkenner is inmiddels in zes gemeenten ingezet. Met de Module Zorg en Stad van BRTArchitecten en MEE Noordwest Holland kan aan de hand van een inventarisatie van aanwezige diensten en voorzieningen worden beoordeeld of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. De module is in twee gemeenten getoetst. In dit deelprogramma krijgt u een presentatie en een uitleg van beide instrumenten aan de hand van ervaringen uit de praktijk.

Met o.a. Martin van Beek (Objectvision) en Nico van der Schaaf (BRTArchitecten)

Terug naar programma-overzicht