Project!mpulsbijeenkomsten – programma – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het dagprogramma duurt van 9.15 tot 16.30 uur. Het programma bestaat uit twee rondes met themasessies en twee rondes met projectpresentaties. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Hieronder vindt u meer informatie over de programmaonderdelen.

Themasessies (9.45-11.15 uur en 14.30-16.00 uur)

N.B. U kunt twee themasessies kiezen

Projectpresentaties (11.45-12.30 uur en 13.15-14.00 uur)

Projectpresentaties

Programmaoverzicht van uur tot uur

Tijdschema

Aanmelden of terug naar algemene informatie

1. Actualiteit Wonen, Zorg en Welzijn.

In deze ronde kijken we naar de actuele dossiers die spelen in het beleid rond Wonen, Zorg en Welzijn. Samen met beleidsmedewerkers van de brancheorganisaties Aedes, ActiZ, VGN en RIBW Alliantie geven we een overzicht en gaan in op uw vragen. Aan de orde komt onder andere:

 • Actieplan van VROM en VWS ‘Beter (t)huis in de buurt’ en de rol van de brancheorganisaties.
 • Onderzoek van VWS naar het scheiden van wonen en zorg.
 • Stand van zaken rond bekostiging van de zorg: volledig pakket thuis en zorgzwaartepakketten.
 • Een jaar Wmo; ontwikkeling, knelpunten en kansen.
 • Brandveiligheid bij wonen met zorg: inzet van de gezamenlijke brancheorganisaties op het toekomstig Gebruiksbesluit.
 • Recent onderzoek naar woonruimteverdeling voor wonen met zorg.
 • Trends in wonen, zorg en welzijn: analyse van de inzendingen voor de verkiezing van het meest innovatieve project 2007.

Vanwege de breedte van de onderwerpen gaan we in op de grote lijnen. De focus is erop gericht om ontwikkelingen inzichtelijk te maken voor de verschillende sectoren die in de zaal aanwezig zijn.

2. Invloed kleinschalige woonzorgprojecten op leefbaarheid in de wijk

Kleinschalige woonzorgprojecten zijn vaak onzichtbaar ingepast in woonwijken, maar kunnen een verstrekkende functie in de buurt hebben. Buurtbewoners zijn soms ondersteunend, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Maar soms ook maken zij gebruik van voorzieningen die de projecten bieden. In beide gevallen heeft dit effect op de leefbaarheid in de buurt. In deze themasessie maakt u kennis met projecten die een duidelijke uitstraling in de buurt hebben. Maar u gaat ook de diepte in door vraagstukken te bespreken hoe heilzaam dergelijke woonzorgprojecten in buurten kunnen zijn en hoever je daarin zou mogen gaan.
Op 9 april (Eindhoven) laat Ank Procee van het Landelijk Steunpunt Wonen u samen met twee particuliere wooninitiatieven, zoals 2 x 7 uit Teteringen en Het Tweede Huis uit Vlijmen, zien hoe kleinschalige woonzorgprojecten grootschalige invloed kunnen hebben op de leefbaarheid in de buurt. Een referent vanuit een RIBW uit het zuiden van het land reageert hierop vanuit de ggz-praktijk. Op 16 april (Nieuwegein) geven Nico Ooms, coördinator van het Groene Sticht en Annelies Lammers van woningcorporatie Portaal u een kijkje achter de schermen van het unieke woon- en werkproject ‘t Groene Sticht in Leidsche Rijn te Utrecht en vertellen u over hun ervaringen met de leefbaarheid in de buurt. Hans Goeman, bestuurder RIBW Nijmegen geeft vervolgens – vanuit zijn jarenlange ervaring in wonen, zorg en welzijn en RIBW – zijn visie op de thematiek. Op 17 april (Rotterdam) vertelt John Keunen over het project de Oude Doelen en over zijn ideeën over samenwerking tussen de RIBW, wonen, zorg en welzijn in de wijk. John Keunen was Regiohoofd RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en is nu dirceteur van welzijnsorganisatie Stichting Voor mekaar in Druten. Op 24 april (Assen) krijgt u van Wim Koks, directeur van stichting Huis, inzicht in hoe het Damsterdiephuis in Groningen, een verzorgingshuis voor dakloze ouderen, functioneert en welke rol de bewoners en buurtbewoners naar elkaar vervullen. John Keunen zal ook in Assen het project Oude Doelen toelichten en zijn ideeën over samenwerking tussen de RIBW, wonen, zorg en welzijn in de wijk met u delen.

3. Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering: een actueel debat

Moeten we in Nederland naar de Noorse aanpak en alle grootschalige instellingen sluiten om iedereen gewoon in de wijk te laten wonen? Of zijn er bewoners met beperkingen die beter af zijn in een beschutte woonomgeving buiten de bebouwde kom? En wat gebeurt er met bewoners die grote moeite blijken te hebben met het wonen in een gewone wijk, met druk verkeer dat hen belemmert erop uit te gaan en wijkbewoners die hen niet opzoeken? Moeten zij weer terug naar het wonen ‘in de bossen’ of moet de wijk zich aanpassen? De discussie over het gewone wonen voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen laaide recent weer op. Daarom een discussie naar het model van het tv-programma ‘Het Lagerhuis’. Tijdens de bijeenkomsten is Ester Rood van bureau BMC één van de inleiders. Zij schreef de onlangs verschenen publicatie ‘Vermaatschappelijking van de zorg: geluk(t) voor iedereen?’.

4. Zorg in Woningen: nieuw online instrument van het Kenniscentrum

‘Zorg in Woningen’ is het nieuwe online instrument van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg dat laat zien welke ruimte nodig is voor persoonlijke verzorging ook als daarbij hulp nodig is. Het biedt alle betrokken partijen inzicht in de mogelijkheden voor het verlenen van zorg in bestaande bouw en in nieuwbouw. Ook is het eenvoudig deze inzichten met uw samenwerkingspartners te delen. ‘Zorg in Woningen’ is binnenkort beschikbaar. U maakt tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten als een van de eersten kennis met Zorg in Woningen. Zorgorganisaties en corporaties werkten actief mee aan de ontwikkeling van het instrument. U hoort van deze praktijkmensen wat Zorg in Woningen hén oplevert. Dat hoort u in Eindhoven en Rotterdam van Jan-Willem Gouverneur, manager vastgoed van RIBW-Oost Veluwe te Apeldoorn en voorheen verbonden aan De Woonmensen te Apeldoorn (een personele unie van zorgaanbieder en corporatie). In Nieuwegein en Assen hoort u dat in het perspectief van zorg en arboverantwoord werken van een zelfstandig gevestigd ergotherapeut met jarenlange ervaring in de thuiszorg.

Ook ziet u tijdens de themasessie hoe het instrument werkt. U ziet hoe u met Zorg in Woningen eenvoudig de mogelijkheden van een ruimte ontdekt en uw eigen keuzes maakt bij de ontwikkeling van zorg in woningen.

5. Wijkgerichte zorg op afstand en slimme combinaties

Nieuwe technologieën en domotica maken het mogelijk bewoners met een zwakke gezondheid op afstand te monitoren. Dankzij wijkteams kunnen hulpverleners snel reageren op een alarmmelding. Op wijkniveau is het ook mogelijk om over de doelgroepgrenzen heen zorg te organiseren. Zo kunnen wachtdiensten worden gecombineerd voor ouderen, verstandelijk gehandicapten en bewoners met een psychiatrische achtergrond. De zorg kan daardoor efficiënter worden ingezet. Ook corporaties kunnen bijdragen aan een snelle alarmopvolging door woningen te voorzien van een zodanige voordeur, dat er later makkelijk een elektronisch voordeurslot in geplaatst kan worden.
De inleiders belichten twee recent gerealiseerde projecten: het Alarmering Plus project in Amsterdam-Osdorp en het Videoproject in Soest, waar Zorgpalet Baarn-Soest ook wijkgerichte zorg verleent over de doelgroepgrenzen heen. Vertegenwoordigers van de Amsterdamse corporaties AWV en Het Oosten vertellen over het belang van woningcorporaties bij dergelijke projecten en hun ervaringen in de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

6. Eén gezamenlijke regie in de wijk: woonservicewijken Escamp Den Haag

Het Haagse project Woonservicewijken Escamp is vorig jaar uitgeroepen tot meest vernieuwende woonzorgproject tijdens het congres ‘Innovatiekracht in wonen en zorg’ van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Escamp is door de kiesraad geroemd omdat het een lerende woonzorgzone is, die waar nodig telkens haar koers heeft aangepast en die steeds bereid is gebleken om kennis met anderen te delen. In Escamp richt men zich op alle 110.000 inwoners van de wijk. Stichting Woonservicewijken Escamp is de drijvende kracht achter de woonservicewijken. In de stichting participeren zestien organisaties uit wonen, welzijn en zorg. Hoe lukt het om met zoveel verschillende belangen één regie te voeren? U krijgt nu de kans om uitgebreid van gedachten te wisselen met Loes Hulsebosch van de Stichting Woonservicewijken Escamp.

7. Wijkservicepunten: service voor de wijk?

Op steeds meer plaatsen worden wijkservicepunten opgezet, als hulpmiddel om ouderen en mensen met beperkingen (langer) zelfstandig te kunnen laten wonen. Er zijn er inmiddels meer dan honderd en er zijn er nog honderden in voorbereiding. Reden genoeg dus om te onderzoeken welke onderdelen of welke combinatie van factoren een wijkservicepunt tot een succes maken. Dit onderzoek is een initiatief van het ministerie van VWS. Movisie, Sanders Advies en Projecten en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zijn betrokken bij de uitvoering. Tijdens deze sessie spreekt u met initiatiefnemers van interessante voorbeelden. Waar zijn zij trots op? Ook hoort u de eerste uitkomsten van het onderzoek. U gaat weg met meer inzicht in het nut van wijkservicepunten in relatie tot het uiteindelijke doel: het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van oudere wijkbewoners en wijkbewoners met beperkingen.
Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten, zal de uitkomsten van het onderzoek toelichten. Daarnaast komen tijdens elke sessie verschillende voorbeelden aan bod. In Eindhoven op 9 april vertelt Stefan van Erp van Casade Woondiensten over het Gerard de Nijshof in Kaatsheuvel. Han Janssen, de Twern, zal ingaan op de Poorten in Tilburg. Op 16 april (Nieuwegein) komt de ontwikkeling in wijksteunpunten van de gemeente Berkelland aan bod, toegelicht door Heimen Feteris, Betulawelzijn. In Rotterdam op 17 april vertellen Marga Bögels, Osiragroep en Nel Klaasse Bos, Combiwel over Huis van de Buurt de Klinker in Amsterdam. Frank van Velzen, Maasdelta en Frans Stroo, SWO Spijkenisse gaan tijdens dezelfde sessie in op de Herman Gorterhof in Spijkenisse. Tenslotte presenteert Douwe Staal, gemeente Heerenveen op 24 april (Assen) De Barte in Heerenveen en vertellen Daniel Hes, Ouderenwerk Zutphen en Kees Mekers, Welzijnswerk Zutphen over Het Ketelhuis in Zutphen.

8. Thuishuizen: een nieuwe woonvorm voor ouderen?

Het nieuwe concept ‘Thuishuis’ staat op het punt om door te breken. Een Thuishuis is een huis waar ouderen met een smalle beurs samen met leeftijdgenoten zelfstandig kunnen wonen. Zes initiatieven in het land bevinden zich in een vergevorderd stadium. Kan een Thuishuis soelaas bieden voor eenzame ouderen? Vrijwilligers ondersteunen hen waar gewenst. Professionals zijn er ter ondersteuning van hulp van familie en vrijwilligers. Het Thuishuis draait om participatie van mensen, zowel van de oudere bewoners als van de vrijwilligers en past daarmee binnen de doelstelling van de Wmo. Na deze sessie weet u – door verhalen van betrokken corporaties, zorgorganisaties en de bedenker van dit concept – alles over het Thuishuis.
Tijdens de sessie vertellen Jan Ruyten en Els Glimmerveen van Thuis in welzijn u over het concept Thuishuizen. In elke sessie wordt bovendien een Thuishuisproject toegelicht door betrokkenen. Op 9 april in Eindhoven gaat Jacques van der Meer, o.a. Voorzitter Stichting Thuishuis Kronehoef/Voorzitter Leefbaarheidsteam Kronehoef in op het Thuishuis te Eindhoven. Op 16 april (Nieuwegein) licht Eric Schlangen, adviseur wonen, welzijn en zorg Woonmaatschappij Maasland/stuurgroeplid Thuisproject Boxmeer toe waarom een corporatie de Thuishuizen een warm hart toedraagt. Jessica Helsloot, o.a. coördinator Thuishuisproject Osdorp vertelt in Rotterdam op 17 april alles over het Amsterdamse thuishuis-avontuur. En ook op 24 april in Assen zal een vertegenwoordiger vanuit aanbieders van wonen, zorg en welzijn over een project vertellen.

Projectpresentaties

Op iedere Project!mpulsdag presenteren een aantal vernieuwende projecten zich. Dit zijn projecten die in 2007 meededen met de verkiezing van het meest vernieuwende woonzorgproject. Projecten waar ‘Samen in de wijk’ veelal daadwerkelijk is gerealiseerd. Betrokkenen vertellen hoe het project tot stand kwam, hoe het project in de wijk staat en wat de lessen zijn die zij én u ervan kunnen leren. U kunt twee projectpresentaties bijwonen. De te presenteren projecten variëren per bijeenkomst. U kunt op de dag zelf kiezen naar welke twee projectpresentaties u wilt gaan. De volgende projecten presenteren zich:

 • Leo Polak (Amsterdam), kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De domoticatoepassingen zorgen voor maatwerk in bewegingsvrijheid en veiligheid voor bewoners. U ziet de film waarin de eerste bewoners de stap maken naar de nieuwe groepswoning. En u hoort hoe de domoticatoepassingen ontwikkeld werden en in de dagelijkse praktijk ervaren worden.

Presentatie in Eindhoven, Rotterdam en Assen

 • De Paladijn (Almere), een woonproject voor kinderen met een handicap opgezet door hun ouders. U hoort de verhalen van de ouders, de architecte en de betrokken corporatie. Vanaf het begin is het project gericht op de wijk waarin het ligt. Met succes want de bewoners hebben er hun dagbesteding of werk gevonden.

Presentatie in Nieuwegein, Rotterdam en Assen

 • Fonteyne (Heinkenszand), een woonservicewijk in een kleine Zeeuwse kern. Vanuit een nieuw gebouwd project worden met een dorpsteam zorg en diensten geleverd in de hele kern. Jong en oud ontmoeten elkaar in Fonteyne. U hoort ook hoe het project nagevolgd wordt in andere kernen.

Presentatie in Eindhoven en Nieuwegein

 • Schefferstaete (Dordrecht). In een prachtig historisch pand wonen, werken, leren en recreëren mensen met en zonder handicap. Een geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen verschillende organisaties met als resultaat een gastvrij onderdak waar de samenleving binnenkomt.

Presentatie in Nieuwegein

 • Meulenvelden (Didam). Het fonkelnieuwe Meulenvelden is een samengaan van woonzorgcomplex en servicewijk. Levensloopgeschikte appartementen waarin verschillende doelgroepen wonen zijn gecombineerd met een hoog voorzieningenniveau waarvan heel Didam profiteert. U krijgt zicht op de verschillende fasen van dit relatief snel gerealiseerde project.

Presentatie in Nieuwegein en Assen

 • Roos (Maastricht). Onder het motto ‘Roos Regelt’ zijn Woonpunt en RIBW Heuvelland & Maasvallei het Wonen-Welzijn-Zorg-loket Roos gestart. Het loket onderscheidt zich doordat het niet alleen ondersteuning biedt, maar ook daadwerkelijk oplossingen. Met andere woorden: Roos adviseert, regelt en koppelt de woon-, zorg- en welzijnvragen aan elkaar en zorgt voor een totaaloplossing.

Presentatie in Eindhoven en Rotterdam

 • De 3 Hoven (Haarlem). Een geslaagd voorbeeld van buurtvernieuwing. Verouderde seniorenwoningen zijn omgetoverd tot een gevarieerd buurtje met veel mogelijkheden voor ontmoeting. Ouderen, gezinnen, mensen met een beperking en een kinderdagverblijf hebben er een plek gevonden. Veel aandacht is besteed aan de overgang van privé naar openbare ruimte en de inbedding in de buurt.

Presentatie in Eindhoven, Nieuwegein en Assen

 • De Mediaan (Heerhugowaard). In de emissieneutrale wijk Stad van de Zon ligt het voorzieningencentrum de Mediaan met tal van voorzieningen voor gezondheid, educatie en ontmoeting. Oud en jong, gehandicapt en niet-gehandicapt komt er elkaar tegen. Gemeente en woningcorporatie geven inzicht in het samenwerkingsproces en het samengaan van fysieke en sociale innovaties.

Presentatie in Rotterdam

 • Parc Hoogveld (Sittard). In de wijk Hoogveld bouwt zorgorganisatie Orbis samen met anderen aan een bijzonder woonzorglandschap voor alle generaties. Centraal gelegen tussen de appartementen en woningen is de Hof van Onthaasting, een prachtige groene ontmoetings- en recreatieplek. Zorgorganisatie, corporaties, gemeente, provincie en vastgoedfondsen investeren gezamenlijk in de publieke ruimte. U hoort meer over deze succesvolle publiek-private samenwerking.

Presentatie in Rotterdam

Programmatijden

Het tijdschema van het programma voor de dagen ziet er als volgt uit:

9.15 uur Ontvangst deelnemers
9.45 uur Aanvang eerste ronde themasessies
11.15 uur Pauze
11.45 uur Aanvang eerste ronde projectpresentaties
12.30 uur Lunch
13.15 uur Aanvang tweede ronde projectpresentaties
14.00 uur Pauze
14.30 uur Aanvang tweede ronde themasessies
16.00 uur Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden of terug naar algemene informatie