Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Project!mpulsbijeenkomsten – programma

0

Het dagprogramma duurt van 9.30 tot 16.30 uur. ‘s Ochtends kunt u twee onderwerpen kiezen uit acht parallelsessies. ‘s Middags volgt een debat over dilemma’s in de Wmo. Tijdens pauzes, lunch en afsluitende borrel worden vertegenwoordigers uit de verschillende branches actief met elkaar in contact gebracht. Hieronder vindt u meer informatie over de programmaonderdelen.

Ochtendbijeenkomsten (parallelsessies van 10.00-11.30 uur en van 12.00-13.30 uur)

1. Eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk: nieuwe partner in leefbaarheid
2. Rolopvatting van woningcorporaties binnen het Wmo-beleid
3. Burenhulp anders: handje helpen via het mobieltje
4. Van eigen loket naar Wmo-loket; een zoektocht naar samenhang
5. Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid
6. Iedereen een passende woning: gezamenlijke opgave voor corporaties en gemeenten
7. De klant als coproducent van welzijn
8. Nieuwe verbindingen: Wmo en samenspel met de Wet werk en bijstand (WWB)

Plenair middagdebat (14.30-15.30 uur)

Plenair middagdebat

1. Eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk: nieuwe partner in leefbaarheid

Eerstelijnsgezondheidswerkers (zoals huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten) horen vaak van de problemen achter gezondheidsklachten. Zij kunnen daardoor een partner zijn in het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Maar dan moet er wel een netwerk zijn dat samenwerkt. Hoe denken woningcorporaties en gemeenten over gezondheidscentra en hoe zien die hun eigen rol? In deze sessie komen mogelijke rolopvattingen aan de orde en worden voorbeelden gegeven van het opbouwen van lokale netwerken.
Woningcorporatie Corporatieholding Friesland investeert actief in gezondheidscentra. Henk Douma of Henk Visser lichten toe waarom en wat dit oplevert. Bert Westerink (regiocoordinator ROSET Twente) belicht de andere kant van deze zaak: de ambities van de eerstelijnswerkers en de mogelijkheden van de Regionale Ondersteuningstructuren (ROS). Het gemeentelijk beleid wordt elke bijeenkomst door andere sprekers belicht. Op 5 april (Leiden) is dat Paul Labrujère (Cluster Zorgregie / Sectie Eerstelijnszorg GGD Rotterdam-Rijnmond ) in samenwerking met Aniek Dane ZORGIMPULS ROS Rotterdam). Op 11 april (Eindhoven) komt Henk Dannenberg, projectleider Wmo gemeente Hellendoorn. Wim Meester, senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling licht op 12 april (Assen) het beleid van de gemeente Enschede toe. Tot slot komt op 18 april (Nieuwegein) wethouder Elisabeth van Oostrum, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

2. Rolopvatting van woningcorporaties binnen het Wmo-beleid

De Wmo gaat niet over woningcorporaties, maar woningcorporaties hebben wel belang bij een goed Wmo-beleid. Uit het Aedes-panelonderzoek (begin januari 2007) blijkt dat corporaties zich goed georiënteerd hebben en kansen zien in de Wmo. Hoeveel trekken corporaties naar zich toe, welke initiatieven nemen ze en wat verwachten ze van andere partijen? Welke rol verwacht de gemeente van corporaties?
In Leiden op 5 april gaan Walter Louman (Haagwonen) en Margriet-Marie Govaart (projectleider Woonservicewijken stadsdeel Oost Watergraafsmeer) met elkaar en met de zaal in debat. Op 11 april in Eindhoven zijn dat Ben Meijering (Forta) en Miranda de Vries, wethouder Wonen, zorg, welzijn en Financiën, beiden uit Zwijndrecht. Op 12 april in Assen komen Gerard Thaens (Portefeuillemanager Zorg & Wonen YMERE) en Henk Jumelet, wethouder gemeente Emmen. Tenslotte gaan op 18 april in Nieuwegein Marinus Kempe (Woningstichting Rivierengebied Beneden-Leeuwen) en Bert van Swam (wethouder gemeente West Maas en Waal) het debat aan.

3. Burenhulp anders: handje helpen via het mobieltje

Stel… dat u een telefoontje of sms’je krijgt met het verzoek om komend weekeinde boodschappen mee te nemen voor een oudere dame twee straten verderop. Zou u dat doen als u in de gelegenheid bent? Is uw antwoord ja dan staat u niet alleen. Vanaf mei start in zeven verschillende buurten in Nederland een proef met de Burenhulpcentrale: een slimme automatische telefooncentrale en een grote groep mensen en organisaties die zorgen voor een laagdrempelig systeem voor onderlinge steun. Initiatiefnemer Rob Bos, werkzaam bij de Psychosyntheseadviesgroep en geworteld in de corporatiewereld, vertelt over doel en opzet van de proef.
Betrokken corporaties en gemeenten maken u deelgenoot van hun overwegingen voor deelname en vertellen hoe de proef past in hun Wmo-strategie. Op 5 april is dat Martine Glaser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Doel in Leiden. Haar corporatie is actief in de realisatie van woonservicezones en ziet de Burenhulpcentrale als een belangrijke invulling van de welzijnskant daarin. Op 11 april vertelt Stefan van Erp, manager Advies van Casade Woondiensten in Kaatsheuvel hoe het project gekoppeld kan worden aan de multifunctionele gebouwen voor wonen, zorg en onderwijs die Casade realiseert in Kaatsheuvel en Waalwijk. In Assen op 12 april legt Cees van der Grift van het samenwerkingsproject van de gemeente Emmen en woningcorporaties ‘Emmen revisited’, uit hoe Burenhulp aansluit bij de Naoberschapsbank die er al functioneert. Tot slot komt op 18 april de koploper aan het woord: Pim Kamp, manager woondiensten van corporatie Woonpartners Midden-Holland. In Waddinxveen zijn de voorbereidingen zo goed als achter de rug en kunnen bewoners van de wijk Gouwedorp gebruik maken van de Burenhulpcentrale. Zie ook het nieuwsbericht op de site.

4. Van eigen loket naar Wmo-loket; een zoektocht naar samenhang

In veel plaatsen is een lokaal loket ingesteld om burgers te informeren, adviseren en te ondersteunen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met de komst van de Wmo, waarin één van de prestatievelden gericht is op het informeren van burgers, staan gemeenten voor de keuze hoe zij hun informatiefunctie invullen. Wordt het Wmo-loket ondergebracht bij het bestaande loket? Of komt er een loket bij? Welke keuzes moeten gemaakt worden? Wat is de rol van woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties? Hoe kan samenhang bereikt worden rond het lokale loket? Initiatiefnemers van een Wmo-loket vertellen u over de keuzes die gemaakt zijn en de dilemma’s waar zij mee geconfronteerd worden. Op 5 april vertelt de heer Jos Brok van de gemeente Breda over het Bredase Loket Wegwijs en hoe zijn geloof in een aanbieders-loket afbrokkelde. De heer Peter Dercks, van de Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, laat u op 11 april zien hoe het lokaal loket Zorgwijzer aldaar getransformeerd is naar een Wmo-loket en wat daarbij komt kijken. Op 12 april toont Grietje Smit van adviesbureau Toendra u de meerwaarde van de combinatie van een loket met onder andere de bibliotheek in Loket 33 en welke dilemma’s er in het algemeen spelen bij de loketvorming. De heer Henk Schouwenaars van woningcorporatie Aramis wil graag met u de strategische overwegingen van loket HetPunt rond onafhankelijkheid en concurrentie delen op 18 april. U wordt van harte uitgenodigd om tijdens de sessies uw eigen ervaringen en visie rond het Wmo-loket in te brengen! Zo kan de zoektocht naar samenhang met betrekking tot het loket steeds inzichtelijker worden!

Meer lezen over het lokale loket? Kijk ook eens bij Lokaal loket op deze site.

5. Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. U krijgt een overzicht van zijn bevindingen. Nico de Boer is zelfstandig beleidschrijver en al een aantal jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken bij gemeenten.
Met de direct betrokken projectleider of wethouder van één van de projecten gaat u nader in op de gekozen gemeentelijke aanpak en de invulling van de gemeentelijke regierol. Op donderdag 5 en 12 april is dit Albert de Vries, wethouder in Middelburg, die zijn ‘Wonder van Middelburg’ toelicht. Zie ook het artikel dat net verschenen is Het wonder van Middelburg (pdf, 94 kb). Op woensdag 11 en 18 april gaat Erwin Tollenaar, projectleider bij de gemeente Groningen, in op het project ‘Zorgen voor Morgen’.
De bijeenkomst wordt geleid door Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum en al jaren betrokken bij de ontwikkeling van woonservicezones.

6. Iedereen een passende woning: gezamenlijke opgave voor corporaties en gemeenten

Nog 400.000 woningen extra moeten volgens het net afgeronde Woononderzoek Nederland (WoOn) van VROM tot 2015 beschikbaar komen voor ouderen. Frank Bonnerman van VROM belicht samen met Ed Nolte van het Kenniscentrum de resultaten van het woononderzoek. Daarbij, naast 0-tredenwoningen, ook aandacht voor het effect dat verbetering van traditionele eengezinswoningen heeft op de streefcijfers. Bram Klouwen en Sander Reith van Companen, het bureau dat voor de VNG de handreiking voor woonvisies samenstelde, maken duidelijk hoe de landelijke opgave kan worden vertaald naar het lokale niveau. Moeten corporaties “bieden”op de streefcijfers in de woonvisie of kunnen gemeenten en corporaties in samenspraak tot afspraken komen? Corporaties verbeteren al veel woningen, maar ook particulieren zullen zich moeten inspannen om een beter geschikte woningvoorraad te krijgen. Sabine Verkroost, die voor VROM de handreiking Opplussen voor eigenaar-bewoners samenstelde, laat zien wat particuliere eigenaren kunnen doen aan hun eigen woning en welke rol woningcorporaties daarbij kunnen spelen.

7. De klant als coproducent van welzijn

Hoe sluit je aan bij de welzijnsbehoeften van bewoners? Door ze als coproducent zelf vorm te laten geven aan het welzijn! Tijdens deze sessie aandacht voor de wijze waarop bewoners het welzijnsbeleid zelf inkleuren aan de hand van het ABCD-project in Rotterdam Delfshaven.
Aandacht voor Bewoners Capaciteiten (Oud-)Delfshaven is een initiatief van woningcorporatie Woonbron ondersteund door de deelgemeente Delfshaven en de Rabobank. ABCD staat oorspronkelijk voor Asset-Based Community Development. Een methode uit de Verenigde Staten die daar veel wordt ingezet in achterstandswijken. De Amerikaanse methode is omgezet naar een Nederlands model, dat naast een sociale en maatschappelijke ook een economische pijler heeft. Uitgangspunt is om met de mogelijkheden en behoeften van wijkbewoners te bouwen aan de gemeenschap. De activiteiten variëren van computerclub tot buurtouders. Deze komen nadrukkelijk vanuit de bewoners zelf, al worden zij in eerste instantie wel ondersteund door een organisatie met twee ‘spinnen in het web’ in de wijk. Daarmee neemt het zelforganiserend vermogen van de wijk toe. Het project werpt zijn vruchten af. De aanvankelijke scepsis van de bewoners is verdwenen, zo blijkt uit een evaluatie van het Verwey-Jonker Instituut. Ook de initiatiefnemers zijn enthousiast. Woonbron gaat de methodiek ook toepassen in andere wijken waar de corporatie actief is.
Woonbron vertelt u tijdens de bijeenkomsten alles over het ABCD-project en ook neemt u via filmmateriaal een kijkje in de wijk en hoort u de bewoners over het project.

8. Nieuwe verbindingen: Wmo en samenspel met de Wet werk en bijstand (WWB)

De Wmo en de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen elkaar aanvullen en versterken. In sommige gemeenten wordt al flink geëxperimenteerd met het samenspel tussen beide wetten. Het Tilburgse project Wonen, zorg en service in de wijk (WZSW) draait al een aantal jaar en is de fase van experimenteren voorbij. In Tilburg krijgen mensen zonder werk de gelegenheid een baan te verwerven in de persoonlijke dienstverlening aan mensen met een hulpvraag. Het Leerwerkdienstenbedrijf koppelt de vraag in de wijk aan de dienstverlening in het project en de betaling geschiedt via dienstencheques. Zo vangt men drie vliegen in één klap: er is een aanbod van woonzorgservice diensten, het arbeidspotentieel wordt ontwikkeld en de leefbaarheid in de wijk neemt toe. Daartoe werken verschillende organisaties nauw samen: Thebe Thuiszorg, Stichting de Wever, woningcorporatie Wonen Breburg, de gemeente Tilburg, en de Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. Sinds een eerdere kennismaking met WZSW in Tilburg binnen Project!mpuls zijn we enkele jaren en veel ontwikkelingen verder: het project werd van Tilburg-Noord verspreid over de hele stad en zal vanaf 2008 als een regulier product worden aangeboden. En het inspirerende voorbeeld wordt gevolgd. Tien gemeenten in Midden-Brabant zijn in 2006 gestart met de invoering van het Leerwerkdienstenbedrijf en hebben de ambitie een stap verder te gaan. WZSW wordt ingezet als vliegwiel voor een integraal beleid op de terreinen van de Wmo, de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

Tijdens de bijeenkomsten hoort u meer over beide projecten van de organisaties die de projecten ondersteunen (PRVMZ en PON) én van mensen uit de praktijk: projectleiders van gemeenten of betrokkenen van zorgorganisaties of corporaties. Zij vertellen u alles wat op de site www.wzsw.nl niet is te lezen.

Plenair middagdebat (14.30-15.30 uur)

Tenminste drie wethouders – van verschillende gemeenten – die de Wmo, volkshuisvesting, zorg en/of welzijn in hun portefeuille hebben, discussiëren met elkaar en met de zaal over dilemma’s in de Wmo, onder leiding van journalist en interviewer Frénk van der Linden. Aan de orde komen onder meer de invulling van de regierol van de gemeente, de rolverdeling tussen de verschillende partijen en de spanningen tussen gebiedsgericht werken en aanbesteden en tussen langdurige betrokkenheid en kortlopende afspraken.

De volgende wethouders hebben hun medewerking toegezegd:

5 april Leiden

Albert de Vries, gemeente MiddelburgPeter van Dongen, gemeente Waalwijk

Aaike Kamsteeg, gemeente Dordrecht

11 april Eindhoven

Marijke van Beek, gemeente HaaksbergenIngrid Scheifes, gemeente MoerdijkErik Dannenberg, gemeente ZwolleAaike Kamsteeg, gemeente Dordrecht

Rinus Janssen, Gemeente Helden

12 april Assen

Jan-Willem van de Kolk, gemeente StadskanaalCor Drost, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Albert de Vries, gemeente Middelburg

18 april Nieuwegein

Johanna Haanstra, gemeente AlmereBert Damming, gemeente De WoldenCarla Curvers, gemeente Nieuwegein

Ben Hammer, gemeente Hilversum

Aanmelden of terug naar algemene informatie