Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Project!mpulsbijeenkomsten – programma

0

N.B.: U kunt twee parallelsessies kiezen

1. Gevolgen WTZi en kapitaallastenbrief voor bouwen in de zorg

Er gaat veel veranderen voor het vastgoed in de zorg. Zorgorganisaties krijgen te maken met de komende Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In maart stuurde het ministerie van VWS een brief met de plannen voor de kapitaallasten in de zorg. Wat betekenen deze veranderingen voor het realiseren van nieuwe locaties, zowel voor zorgaanbieders als voor woningcorporaties? Tijdens de bijeenkomst schetsen wij u de ontwikkelingen en werpen wij met u een blik vooruit op de mogelijke gevolgen en keuzemogelijkheden.

2. Wmo: ervaringen van de koplopers

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt dichterbij, dus raken alle betrokken partijen steeds meer geïnteresseerd in de ervaringen van anderen. In deze bijeenkomst informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Maar laat u zich vooral inspireren door ervaringen uit de praktijk. Een koploper vertelt over de stand van zaken en de aanpak en gaat in op de relatie tussen wonen, zorg en welzijn in de nieuwe wet. Ook de verschillende rollen van woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen aan bod.

3. Seniorensteden en seniorendorpen: perspectief voor Nederland?

Wat bieden Sun Cities in de VS en de Extracare Villages in Engeland? Waarom zijn ze zo populair bij ouderen? En in hoeverre zijn deze concepten toepasbaar in Nederland?
In deze inleiding krijgt u een beeld van projecten in de VS en Engeland. Maar we gaan vooral in op de voors en tegens in de Nederlandse situatie en wat u kunt doen om te werken aan meer differentiatie in woonmilieus.

4. Wat mag en kan bij koppelen van huur- en zorgcontracten

Voor steeds meer bewoners is adequate zorg en begeleiding een voorwaarde voor goed wonen. Bij het scheiden van wonen en zorg wordt daarom de vraag steeds actueler in hoeverre huurcontracten kunnen worden gekoppeld aan contracten voor zorg en begeleiding. Zorgorganisaties willen met woningcorporaties afspraken maken over het collectief leveren van zorg voor alle bewoners in een project. Maar kan dat? In deze workshops presenteren wij de mogelijkheden in de praktijk en de gevolgen van rechterlijke uitspraken.

5. Mantelzorg in een ontzorgende samenleving

De veranderende bevolkingsopbouw zal het steeds moeilijker maken om iedereen professionele zorg te bieden. Tenzij alle jongeren een carrière in de zorg kiezen. Er zal dus steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers. Thuis en als vrijwilliger. Met het risico dat de mantelzorgers zelf overbelast raken. Hoe kunnen we mantelzorg stimuleren? En wat is noodzakelijk en mogelijk om mantelzorgers te ondersteunen? In deze workshop: cijfers uit de wetenschap en suggesties uit de praktijk.

Middagbijeenkomsten (14.00-16.30 uur)

N.B.: Keuze van één workshop mogelijk

1. Woonzorgzones realiseren in nieuwe én oude wijken

De weg van idee naar realisatie van een woonzorgzone is een lange. Onderzoeksbureau RIGO nam acht projecten kritisch onder de loep. We presenteren de bevindingen uit dit onderzoek en geven een impressie van de excursies naar vier woonzorgzones dit najaar. Daarna is er een discussie met direct betrokkenen en de zaal over een aantal vragen: Wat zijn de minimale voorwaarden voor een woonzorgzone? Wat is het nut voor de klant? Blijft het concept woonzorgzone overeind in de realisatiefase? Wat zijn de verschillen in aanpak tussen oude en nieuwe wijken?

2. Opplussen van eengezinswoningen voor ouderen: de praktijk

Het aanpassen van flats is niet voldoende om aan de vraag van ouderen te voldoen. De meeste ouderen wonen in eengezinswoningen en verhuizen liever niet. Betrekkelijk eenvoudige ingrepen maken dat mogelijk, zoals aanbrengen van een tweede toilet op de slaapverdieping, beugels, weghalen van drempels en beter hang- en sluitwerk. In deze workshop voorbeelden van collectief en individueel opplussen van eengezinswoningen, zowel in steden als op het platteland. En uitleg door technische medewerkers over bouwkundige mogelijkheden en innovaties.

3. Samenwerken aan één loket voor wonen, welzijn en zorg

In steeds meer gemeenten wordt een lokaal loket ontwikkeld. Aanbieders van wonen, welzijn en zorg zijn hier vaak bij betrokken. Wat is de rol van aanbieders bij het realiseren van een lokaal loket en welke keuzes hebben zij? Maar ook zijn er dilemma’s, bijvoorbeeld tussen samenwerking en concurrentie, tussen objectieve informatie en profileren. Het lokale loket wordt een schakelpunt waar de vraag van de klant en het aanbod samenkomen en nieuwe ontwikkelingslijnen kunnen ontstaan. In de workshop worden ervaringen bij het ontwikkelen van lokale loketten ingezet om u inzicht te geven in de dilemma’s en keuzes voor uw organisatie in uw lokale situatie. Lees meer.

4. Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland

Het platteland vergrijst. Jongeren trekken weg en voorzieningen leggen het loodje. Dat lijkt een bedreiging voor de achterblijvende ouderen. Maar klopt dat beeld wel? Wat weten we van vergrijzende dorpen? Is daar juist niet de zo gewenste ‘civil society’ springlevend? Kunnen we wat leren van het sociale leven in dorpen? In deze workshop komt eerst de wetenschap aan het woord.
Daarna presenteren ervaringsdeskundigen uit de sferen van wonen, zorg en welzijn hun voorbeeldprojecten. Maar de hoofdmoot is uw eigen deelname. Wat doet uw organisatie al, maar vooral: wat zou u willen dat uw organisatie aan innovatie ontwikkelt? Lees meer.

5. Voorkomen van eenzaamheid bij oudere bewoners

In Nederland leeft zes procent van de bevolking sociaal geïsoleerd. Deze groep voelt zich eenzaam en heeft een erg klein persoonlijk netwerk. Zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen om sociaal isolement te voorkomen. Maar hoe? In deze bijeenkomst krijgt u zicht op innovatieve ontwikkelingen rond dit onderwerp en hoe de diverse partijen er samen de schouders onder kunnen zetten. Ook krijgt u een kijkje in de keuken bij een toegankelijk, laagdrempelig en effectief buurtkamerproject. Ook wel bekend als: hangplek voor ouderen. U gaat in de bijeenkomst ook zelf aan de slag! Lees meer.

Aanmelden of terug naar algemene informatie.