Leerkring wonen-zorg voor corporaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. De komende jaren blijven in totaal 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven, zelfstandig thuis wonen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is zelfstandig wonen steeds meer de norm. Veel van deze mensen wonen of komen te wonen in een sociale huurwoning. Wat betekent zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen voor woningcorporaties? Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geven dit najaar antwoord op deze vraag tijdens de leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’.

emerald-delfgauw_4-1774204

Wat kan een corporatie doen om vereenzaming of overlast te voorkomen of te verminderen dan wel de leefbaarheid in complexen op peil te houden? Is vastgoedontwikkeling voor zorgdoelgroepen wenselijk, welke functionele kwaliteit is nodig en wat zijn risico’s? En welke arrangementen kan een corporatie met zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente afspreken? In de leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’ – die bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten – wordt ingezoomd op ontwikkelkansen en beheerconcepten voor zorgdoelgroepen.

In de vier leerkringdagen staan 5 opgaven geagendeerd:

1. De opgave voor corporaties

De duiding van de beleidscontext van de drie decentralisaties en langer zelfstandig wonen, de gevolgen voor corporaties van het scheiden van wonen en zorg, de nieuwe doelgroepen met nieuwe vragen, de randvoorwaarden voor de huisvesting en de rol die corporaties (kunnen) nemen.

2. Gebiedsgericht werken: wat en hoe

In een sterk vergrijsde woningmarkt moet de oplossing om mensen langer zelfstandig te laten wonen gezocht worden in transformatie van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is een triple A-omgeving van belang: op loopafstand een Aldi/Albert Heijn, Apotheek en Arts. De vraag die daarbij kan worden gesteld, hoe brengen we de toekomstige zorgdoelgroepen goed in beeld, welke randvoorwaarden stellen deze groepen aan de woning en de wijk en wat zijn effectieve wijzen van organiseren? Het wijk-/buurtgericht werken staat centraal en er wordt ingezoomd op de samenwerking van de corporatie met de gemeente en het sociaal wijkteam.

3. De vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen

Wat zijn de gevolgen van Scheiden Wonen Zorg voor zorgvastgoed, wat zijn risico’s bij de ontwikkeling, het leefbaar en vitaal houden van zorgcomplexen, concrete mogelijkheden van woningaanpassing en geclusterde woningvoorraad? Verdieping in de kwetsbare zorgdoelgroepen: wat vragen zij in beheer en arrangementen (GGZ, VG en V&V) en wat is het toewijzingsbeleid? We verdiepen ons in ouderen (zorgvastgoed en herbestemming, vitale seniorencomplexen /serviceflats/ aanleunwoningen) en GGZ-VG-cliënten (kwetsbare zorgdoelgroepen, beheerarrangementen, beschermd wonen en begeleiding).

4. Nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij

Welke nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, hoe kun je arrangementen aanbieden, verkennen van ontwikkelkansen (transformatie) en hoe speel je in op initiatieven van burgers (o.a. zorgcoöperaties door sociaal ondernemers)? Met welke woonvormen wordt eenzaamheid voorkomen en welke woonvariaties bestaan er inmiddels: mantelzorgwoningen, meergeneratiewoning, samen wonen met gezinnen/mantelzorgers en woongemeenschappen.

5. Kwaliteit van de woningvoorraad

Hoe kun je de woningvoorraad normeren (keurmerken, nieuwbouw/bestaand, toewijzen van levensloopbestendige woningen, rolstoelbestendig), wat staat in de WMO-convenanten en welke aanpak van de verhuisketens maakt de mismatch in de woningvoorraad kleiner.

Doelgroep

Professionals werkzaam bij corporaties: vastgoed- en beleidsstrategen, beleidsmedewerkers en projectleiders wonen en zorg, managers woondiensten.

Data 

De leerkring vindt plaats in een reeks van 4 donderdagen: 20 november en 22 januari 2014, 12 maart en 16 april 2015. Een tweede reeks op dinsdagen wordt nog ingepland.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’ vindt u op de website van Platform31.

Neem voor aanmeldingen contact op met projectleider Annette Duivenvoorden, Platform31: 06 35 11 58 12 of [email protected]