S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties -2017

Middagsessies - 2017

De projecten die zich tijdens het congres Expeditie Begonia van 2017 presenteerden.

Middagsessies

Ontwerpprijsvraag WHO CARES - diverse inzendingen:

Op de bazaar kunt u kennismaken met:

Maak kennis

Badeloch: bijzondere woonvorm om mantelzorger te ontlasten

Bij elkaar blijven wonen terwijl een van beiden zorg nodig heeft, die mogelijkheid biedt het in het voorjaar geopende appartementencomplex Badeloch in Den Bosch. Bewoners wonen hier zelfstandig in een veilige omgeving, met zorg dichtbij, waardoor de mantelzorger ontlast wordt. Elke vorm van samenwonen is hier mogelijk: partners, zussen, broers, een dochter met vader of andere situaties zijn denkbaar. In de ontmoetingsruimte zijn diverse activiteiten voor en door bewoners en vrijwilligers uit de buurt. Zo kan de mantelzorger even genieten van eigen tijd. Tijdens de sessie vertellen Chaja Moerman van Brabant Wonen en Akkie de Rouw van Welzijn Divers over de eerste ervaringen. Lees meer over Badeloch »Buurtcirkel voor ouderen: elkaar ondersteunen vanuit talenten

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele coach. De basis is dat iedereen bereid is iets voor een andere deelnemer te doen. In Nederland draaien momenteel 25 buurtcirkels. Dit jaar is er door Pameijer in samenwerking met Aafje en +Vijf een eerste Buurtcirkel voor ouderen in Ridderkerk gestart. De nadruk ligt op sociale activiteiten en het voorkomen of verminderen van eenzaamheid waardoor de betrokken deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen. Ruud van der Kind van +Vijf en Netty Aaftink van Aafje delen samen met een Buurtcirkeldeelnemer de ervaringen. Lees meer over Buurtcirkel voor ouderen »C3 Living: zelf meebouwen aan een verplaatsbare woning

Rendiz biedt dagbesteding aan diverse doelgroepen zoals VG, dementie, GGZ en daklozen en exploiteert een kinderboerderij, bouwbedrijf, binnenspeeltuin en horecalocaties. Vanuit de toenemende vraag naar woonruimte voor o.a. thuislozen is het idee ontstaan om flexibele woningen te bouwen die makkelijk zijn te verplaatsen en Cradle2Cradle geïnspireerd zijn. Het unieke aan C3 is dat de deelnemers zelf meebouwen aan de woningen. C3 Living woningen verschijnen inmiddels in het hele land en het eerste C3 hotel wordt gerealiseerd, mede gerund door cliënten van Rendiz. Peter Broekmans, initiatiefnemer van Rendiz en C3 Living, neemt u mee op expeditie naar een flexibelere manier van wonen voor iedereen.De Latei: samen een wooninitiatief realiseren

Wat doe je als alleen zelfstandig wonen niet haalbaar of wenselijk is, maar wonen bij een zorgaanbieder ook niet kan, of niet is wat je wilt? Belangenvereniging de Latei initieert en ondersteunt initiatieven van mensen met een beperking, of van hun ouders die een woonvorm willen opzetten waarin de bewoners een zo zelfstandig en normaal mogelijk leven kunnen leiden. De groep houdt zelf zeggenschap over het gehele project. Deze zelfregie-woongroepen, die zij buitengewoongroepen noemen, blijken vaak een hoge kwaliteit van wonen, zorg en leven te bieden aan haar bewoners. Ada Bolder van de Latei zal samen met bewoners en ouders vertellen over hun ervaringen. Lees meer over de Latei »Een nieuwe morgen: verbinden van jong en oud

In de documentaire 'Een nieuwe morgen' vertelt regisseur Kim Brand het verhaal van verzorgingshuis Tuindorp Oost in Utrecht. Daar komen 41 jonge mensen in leegstaande kamers wonen die ontstaan zijn door een opnamestop vanwege het nieuwe overheidsbeleid. Deze film is het uitgangspunt voor een campagne die partijen op een nieuwe manier wil laten nadenken over mogelijke manieren om jong en oud samen te brengen. Tijdens deze lunchpauzesessie ziet u scènes uit de documentaire en hoort u meer over de campagne. Lees meer over de documentaire »Eikpunt: een bijzondere woongemeenschap in beeld

Van woongemeenschap Eikpunt in Lent bij Nijmegen maakte Ben Goossens een documentaire waar hij op prachtige wijze de gemeenschapszin van de bewoners in beeld brengt. Aan de hand van de thema’s duurzaamheid, stilte en bezinning, gemeenschappelijkheid en meergeneratiewonen laat hij zien hoe de bewoners doelgericht afstand nemen van een individuele levensstijl en elkaar in het alledaagse leven een warm en gezamenlijk thuis bieden. In deze sessie vertelt de documentairemaker, samen met de bewoners Heleen en Rob en met de verhuurder Woningbouwvereniging Gelderland over zijn documentaire, het ontstaan van de woongemeenschap en het bijzondere leven in deze mini-maatschappij vol idealen. Uiteraard vergezeld van beelden uit de documentaire.Flatcoach: verbinder, aanjager en steuntje in de rug

In twee Rijswijkse flats draagt sinds vorig jaar een 'flatcoach' eraan bij dat ouderen langer thuis kunnen wonen. De flatcoach is een initiatief van corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, welzijnsorganisatie Welzijn Rijswijk, zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentra Haaglanden en de gemeente Rijswijk. De flatcoach zorgt ervoor dat extra begeleiding mogelijk is en stimuleert bewoners actief mee te doen aan welzijnsactiviteiten. Ook signaleert hij als het niet goed gaat met bewoners, of als eenzaamheid dreigt. De flatcoach gebruikt een 'contactenstelsel', als instrument voor onderlinge verbinding, en talentenkaarten voor activerende stimulering. Gea de Jong van de gemeente en flatcoach Jan Bernard Oostwoud vertellen over opgedane ervaringen en de plannen voor de toekomst samen met de betrokken corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Lees meer over de Flatcoach »


Generaties (net)werken samen

Overal in Nederland ontstaan initiatieven waarin jongeren en ouderen samen wonen, erop uitgaan, werken en elkaar op allerlei vlakken versterken. Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging het Zonnehuis brengen vandaag een publicatie uit over dit onderwerp. Tijdens het rondetafelgesprek vertellen enkele initiatiefnemers over hun intergenerationele project en gaan we in gesprek over de kansen en randvoorwaarden van contacten tussen jong en oud. Marieke van der Waal, directeur van Leyden Academy, leidt het gesprek.Geuzenhof: het gezelligste verzorgingshuis van Amsterdam

Hoe geef je een nieuw leven aan een verouderd verzorgingshuis? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe betrek je buurtbewoners? In de Geuzenhof, een combinatie van voormalig verzorgingshuis en seniorenwoningen, wonen sinds 2015 ook cliënten met een licht verstandelijke beperking. Het was het resultaat van een zoektocht naar de juiste doelgroep, een zorgorganisatie die een mix van eigen bewoners en senioren zag zitten en, last but not least, een nauwe samenwerking met de bewonerscommissie in het complex. Sietske Bolt van corporatie De Alliantie en Afra Groen van zorgorganisatie Philadelphia vertellen over hun droom om van de Geuzenhof het gezelligste verzorgingshuis van Amsterdam te maken. Zie ook de publicatie ‘Goed Gezien’ » (pdf, blz. 16-19)Grijstinten in de tussenmaat: leren van het buitenland

Specht architecten, ANA architecten en Textoer onderzochten 21 geslaagde projecten van kleinschalig gemeenschappelijk wonen voor ouderen in Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitersland en Italië. Van collectief tot privé, van meergeneratieconcepten tot wonen voor ouderen, van stedelijk tot dorps. De ontwikkelde kennis wordt ingezet in casestudies in Nederland. In Groningen en Almere onderzochten zij samen met de gemeente en bewoners hoe wijken seniorenproof kunnen worden. Met een woningcorporatie en een projectontwikkelaar worden nu kleinschalige nieuwbouwprojecten voor en met ouderen ontwikkeld. In Geldrop ontstaat een bijzonder woonproject voor ouderen die in hun eigen buurt willen blijven. Annet Ritsema en Jannie Vinke doen verslag van hun bevindingen.Hart van Vathorst: vernieuwende samenwerking onder één dak

Hart van Vathorst is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen (Accolade & Sprank), een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk. In plaats van diverse losse ontwikkelingen is gekozen voor één gezamenlijke ontwikkeling. Gevolg hiervan is een sociaal, ruimtelijk en financieel voordeel doordat er gebruik gemaakt wordt van elkaars personele en facilitaire capaciteiten. Hoe is dit tot stand gekomen? Hoe is de vernieuwende samenwerking gerealiseerd? Wat zijn nu de ervaringen? Henk Jan Bunschoten, Hartmanager Zorg en Jan Luursema van MaPaLaNa gaan met u in gesprek over gekozen woonconcepten en samenwerkingsvormen. Enkele bewoners vertellen over hun persoonlijke ervaringen.Housing First voor kwetsbare doelgroepen

Hoe zorg je dat kwetsbare burgers, zoals daklozen en mensen met een psychiatrische problematiek ‘goed landen’ in de wijk? Met een woning ben je er immers nog niet, al is het de start van herstel. Voor daklozen wordt al 10 jaar Housing First ingezet. Niet alleen zijn cliënten, corporaties en zorgorganisaties enthousiast, ook wetenschappelijk is bewezen dat Housing First werkt. De gemeente Amsterdam is zo enthousiast over Housing First dat de aanpak ook voor de uitstroom uit Beschermd Wonen wordt gebruikt. Met Housing First speel je in op de vraag van cliënten naar een eigen plek, geef je ambulantisering vorm en het levert een besparing op ten opzichte van een plek via Beschermd Wonen. Valerie Boogaard van HVO-Querido, gemeente Amsterdam en Sietske Bolt van de Alliantie vertellen meer over Housing First en de aanpak voor verschillende doelgroepen.Knarrenhof: hofjes voor eigentijdse ouderen

Hofjes van vroeger in een eigentijdse jas, dat is wat stichting Knarrenhof voor ogen staat. Hofjes voor de ouderen van nu die hechten aan privacy, wooncomfort en zelfredzaamheid en invulling geven aan gemeenschappelijkheid en ontmoeting. Peter Prak is trekker van dit landelijk CPO-concept. Hij is al zes jaar bezig, in 72 gemeenten en met ruim 5.300 geïnteresseerden en honderden leden. Het is een landelijke beweging geworden die heeft bijgedragen aan ’the revival of the hofjes'. In Zwolle is de eerste bouw van 48 woningen van start gegaan, er volgen diverse nieuwe locaties. U hoort alles over dit concept en de voortgang in type producten. Lees de artikelen, krantenberichten en tv-rapportages over Knarrenhof »Lab Noord: langer thuis in een kwetsbare wijk

In Leeuwarden werken gemeente, wijkvereniging, sociaal team, zorgverzekeraar en zorgorganisaties samen om met hulp van andere wijkbewoners mensen langer thuis te laten wonen. Spil van dit project is een sociaal wijkbedrijf waarin bewoners veel werkzaamheden uitvoeren voor de wijk en wijkbewoners. Het is bedoeld voor een diverse groep mensen, ouderen, mensen met een psychiatrische problematiek of met een verstandelijke beperking of uit de reclassering. Er zijn nu meer dan 100 vrijwilligers actief en het loopt als een trein! Coördinator Wijkbedrijf Dick Bootsma, Simeon Bruinsma van de gemeente en Diet Hensums, adviseur zorg en welzijn bij KAW Architecten en projectleider verzorgen de sessie. Lees meer over Lab Noord »Minder schotten … meer lef! in FoodValley Utrecht

Sociale contacten, steun en plezier in de wijk waar je woont, moeten voor iedereen mogelijk zijn. Wanneer mensen verward gedrag vertonen, kan dit lastig zijn. Voor henzelf en de buurt waar zij wonen. De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn een project gestart om bestaande taboes te doorbreken en tolerantie te vergroten. Marieke Overduin, wethouder Wmo en volkshuisvesting van de gemeente Veenendaal, vertelt hoe zij samen met partners, cliënten en ervaringsdeskundigen werkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in de gemeenten in FoodValley Utrecht. Lees meer over dit project »OdenseThuis: familie-initiatief voor mensen met dementie

Familie-initiatieven zijn kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie die onder regie staan van familieleden. In Nederland zijn er nog geen gerealiseerde voorbeelden van. In Duitsland wel. Alleen in Keulen zijn er al 15. De familieleden zijn daar ‘de baas’. Zij huren collectief van een woningcorporatie en contracteren samen zorg via een thuiszorgorganisatie. In eigen land zijn twee initiatieven in Wijchen en Amsterdam. Juliette van Gelder is initiatiefnemer van OdenseThuis en vertelt over motivatie en voortgang in Amsterdam. Ook de initiatiefnemers uit Wijchen geven een toelichting. Lees meer over Duitse familie-initiatieven »Ontwerpen voor mensen met een gedragsstoornis

Wat doe je als zorgorganisatie als een cliënt met een gedragsstoornis zijn woonverblijf verwoest? Ipse de Bruggen heeft samen met architecte Andrea Möhn een ruimte ontworpen die aangenaam is om te verblijven. Deze kamer 'op maat' is door een intensieve samenwerking met begeleiders, gedragskundige, architect, familie, aannemer en managers ontwikkeld. Voor de cliënt is met deze ruimte, samen met gepaste begeleiding, een veel betere kwaliteit van leven ontstaan. Elementen uit deze pilot worden nu op andere plekken met succes toegepast. Linda van Beest, zorgmanager bij Ipse de Bruggen en architecte Andrea Möhn vertellen over deze bijzondere pilot.Op eigen benen: toekomstperspectief voor jongeren met schulden

Corporatie Portaal en zorgorganisatie Kwintes helpen in Amersfoort jongeren met schulden om weer zelfstandig te kunnen wonen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het schuldentraject, huisvesting en een zinvolle dagbesteding. Jongeren betalen maandelijks gedurende een periode van drie jaar hun schulden terug aan een lokaal fonds dat samenwerkt met schuldeisers. Kwintes beheert het fonds, biedt budgetbeheer en verzorgt de begeleiding aan de jongeren. Portaal heeft 2 woningen beschikbaar gesteld, waar de 5 jongeren nu in wonen met ambulante begeleiding. Wendy Gerards van Kwintes en Lieselotte Zengerink van Portaal zijn ervan overtuigd dat zonder goede samenwerking dit project niet slaagt. Deze en andere succesfactoren en leerpunten delen zij graag met u. Zie ook de publicatie ‘Goed Gezien’ » (pdf, blz. 13-15)Oudere migranten: niet alleen het wonen telt

‘Wij worden oud in Nederland’, dat geldt voor de overgrote meerderheid van de eerste generatie migranten. Hóe goed oud te worden, is voor hen een heel belangrijk thema. Het gaat dan over wonen, maar ook over het beleven van de eigen culturele identiteit. Gemeenschappelijk wonen is een gewilde woonvorm, maar steeds moeilijker voor elkaar te krijgen in gebieden met grote druk op de woningmarkt in combinatie met passend toewijzen. Kunnen nieuwe netwerken van professionele instellingen én - in een hoofdrol - organisaties van oudere migranten een alternatief zijn? Harry Moeskops, voorzitter Woonsaem, kenniscentrum gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten, adviseur Nel Klaasse-Bos, Naima Merghich en Mbarka N’bir vertellen er meer over aan de hand van ervaringen in Amsterdam.ParkEntree: verbinden, genieten, ontplooien, leven!

ParkEntree in Schiedam is de eerste buurt die wordt ontwikkeld op basis van de kernwaarden van Senior Smart Living: verbinden, genieten, ontplooien … leven! De gemeente Schiedam heeft haar nek uitgestoken om de wat vergeten doelgroep van actieve 55-plussers een mooie plek te kunnen geven in de stad. In co-creatie wordt een keur aan comfortabele gelijkvloerse woningen gerealiseerd. Daarnaast is het bijzondere aan ParkEntree het hospitalityconcept. ParkEntree is geen enclave voor de rijksten onder ons. Met een heel normale prijsstelling is de buurt bereikbaar voor velen. Alex Sievers van Beyond Now en Nicolien de Heer van gemeente Schiedam delen graag hun ervaringen. Lees meer over ParkEntree »Programma 'Weer Thuis': slimmer samenwerken, elkaar vinden

Versnelling van de uitstroom vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang is de opgave voor het actieprogramma 'Weer Thuis!'. Karen van Brunschot van de Federatie Opvang en Erwin van Leeuwen, landelijke projectleider van het actieprogramma, nemen u mee door de samenwerkingsketen die de leefwereld van een uitstromer verbeeldt. Wat komen partijen tegen in hun zoektocht naar een betere en effectievere uitstroom in hun regio? Ook zal een uitstromer uit de Maatschappelijke Opvang uit een van de 8 deelnemende regio’s zijn persoonlijke verhaal vertellen om te illustreren dat slim samenwerken en elkaar vinden noodzaak is. Lees meer over het programma 'Weer Thuis!' »Samen in de Stad: slim mogelijkheden en mensen verbinden

Samen in de Stad bouwt in Utrecht aan netwerken die het senioren mogelijk maakt langer zelfstandig te wonen. Begonnen in 2013 in de wijk Hoograven, is er nu een stedelijk netwerk van alle (14) wijken. Door slim mogelijkheden en mensen te verbinden, lukt het Samen in de Stad de omgeving van ouderen te verrijken. Ingrid Bulsink is projectleider van Samen in de Stad in Utrecht vanuit zorgorganisatie AxionContinu. U hoort over haar aanpak, resultaten en de rol van de betrokken partijen. Lees meer over 'Samen in de Stad »Samen mogelijk maken met de seniorenconsulent

Samen mogelijk maken! Dat is het uitgangspunt dat wooncorporatie Casade centraal stelt als het om wonen met zorg gaat. Veel huurders wonen meer dan 20 jaar in hun woning en daar willen ze tot op hoge leeftijd blijven wonen. Ook als zorg en ondersteuning nodig is. Samen met huurders, zorgpartners en gemeenten heeft Casade naar een manier gezocht om dit mogelijk te maken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de seniorenconsulent. Deze heeft het mandaat om na een huisbezoek te beslissen wat er nodig is. Stephan van Erp, manager Strategie & Bedrijfsvoering van Casade gaat met u in gesprek over deze aanpak.Samenhuizen in Brussel

Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek die in hartje Brussel samenwonen met senioren en starters in een gemeenschappelijk woonproject, het gebeurt in het Project Samenhuizen. Wat hen verbindt, is dat ze samen met anderen willen wonen: ze proberen goede buren voor elkaar te zijn. Zorgorganisatie De Lork staat in voor de begeleiding van de bewoners met een beperking en de 24-uur permanentie waarop ook de ouderen in geval van nood beroep kunnen doen. Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg Brussel trok mee aan de kar van dit unieke project. Luc Lampaert geeft een toelichting op dagelijkse werking en begeleiding en vertelt over de eerste resultaten. Lees meer over Samenhuizen »Thuis in de Koornhorst: metamorfose van een wooncomplex

Drie jaar geleden was de sfeer in de Koornhorst, een wooncomplex van 360 woningen voor ouderen in Amsterdam Zuidoost, om te snijden. Tussen bewoners onderling, tussen bewoners en woningcorporatie en zorgaanbieder. Nu zijn er tientallen bewonersgroepen actief, is er een lange wachtlijst, geven bewoners samen met professionals workshops en treffen zij elkaar bij maandelijkse thee- en taartsessies. Deze metamorfose is door community building ontstaan. Wat dit inhoudt en wat nodig was om van de Koornhorst een plek te maken waar de bewoners trots op zijn, daarover vertellen Agnes Abrahams en Sandra Kuijpers van Rochdale, samen met de Koornhorst-bewoners Nicolette Arend, de heer Grootfaam, Rinia Vyent, Hans Hezik, Joke Smit, Jeannette Eleonora en Wilma van Grieken van Amstelring. Lees meer over de Koornhorst ». Verder filmpjes en publicatie over community building in de Koornhorst.Thuishuisproject : meer dan een leuke woonvorm voor ouderen

Het is een effectieve interventie in het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, volgens het ‘welzijn boven zorg principe’. Alleenstaande ouderen worden opgespoord in wijk/buurt door (geschoolde) vrijwilligers en ‘verleid’ om weer ‘mee te doen’ in de samenleving, via Thuisbezoek of ANWB AutoMaatje. Daarnaast is er de optie om op een leuke manier met elkaar oud te worden in een kleinschalig ‘studentenhuis’ voor senioren: het Thuishuis. Het Thuishuisproject is winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs en bewezen kostenbesparend in het kader van de Wmo. Jan Ruyten van Thuis in Welzijn licht het Thuishuisproject toe. Lees meer over het Thuishuisproject »Triamant: unieke woonvorm maakt naam in Vlaanderen

Triamant creëert op diverse plekken in Vlaanderen bruisende buurten voor een mix van generaties, waar ‘voluit leven’ centraal staat. Iedereen van 0 tot 110 jaar, met of zonder zorgvraag, kan er een leven lang zelfstandig wonen. De buurten combineren betaalbare flats, studio’s en gezinswoningen met stadse voorzieningen (zoals een brasserie, wassalon, hotel, sportfaciliteiten) en veel groen. Bewoners worden geprikkeld om het beste uit zichzelf te halen door goed self-management en een sterk sociaal netwerk. Gezondheids- en zorgprofessionals onder leiding van een leef- en zorgcoach staan 24/7 op de achtergrond paraat. Jo Robregts, Kristien Vandenberghe en Inge Schepers van Triamant delen tijdens de workshop hun ervaringen met u.Umah-hai: wonen en werken in een 'groot familiehuis'

Umah-hai is een initiatief van cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg. De oprichters wilden door samen te zorgen voor elkaar, terugval voorkomen en herstel bestendigen. Umah-hai biedt 40 tijdelijke woonplekken en daginvulling aan in Utrecht, Driebergen en Doorn. Heuvelrug Wonen en GroenWest zijn de betrokken corporaties. Een medewerker en een deelnemer gaan met u in gesprek over de unieke werkwijze waar wederkerigheid centraal staat, over het contact met de buurt en over de nieuwste plannen: een woongroep om uitstromen makkelijker te maken en een instroomhuis om de wijk minder te belasten. Lees meer over Umah-hai »Vitale woongemeenschappen: investeer in sociale netwerken!

Ouderen verhuizen vaak naar een wooncomplex voor gezelligheid en nieuwe contacten maar daar blijkt de eenzaamheid net zo groot als in een gewone wijk. In het Experiment Vitale Wooncomplexen gingen bewoners en corporaties in tien wooncomplexen aan de slag met de ‘Bruis-aanpak’ voor nieuw elan in het leefklimaat. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht het experiment. De conclusies stemmen positief, maar investeren in bewonersnetwerken en zelfredzaamheid vraagt een lange adem én een nieuwe rol van de professional. Annette Duivenvoorden (Platform31), Anja Machielse (UvH) en Carin Westerbos (Woonpartners Midden-Holland) delen hun ervaringen en gaan met u in discussie over de rol die corporaties, maar ook samenwerkingspartners als gemeenten kunnen pakken. Lees meer over het experiment »Weer thuis in de wijk: hoe een Magic Mix kan helpen

Kan bewust menging van groepen (Magic Mix) of het stimuleren van informele netwerken mensen met psychische beperkingen helpen bij het zelfstandig wonen? Platform31 deed onderzoek naar goede voorbeelden van ondersteuning van doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In deze sessie geeft Susan van Klaveren van Platform31 een overzicht van de voorbeelden.Welkom in het thuistechnologiecafé van GeneratieThuis!

Veel slimme technologie is niet bekend bij ouderen. Of men vindt dat het vooral handig is voor de buurman, want die is pas écht oud! Tijdens het Thuistechnologiecafé maken ouderen op een laagdrempelige manier kennis met technologie voor in huis en worden vooroordelen over technologie weggenomen. Niet alleen kijken en luisteren, maar ook voelen en proeven! U ervaart in deze sessie hoe het thuistechnologiecafé werkt. Ga met Mieke Koot en Josephine Dries van GeneratieThuis in gesprek over oude en nieuwe technologie voor thuis. Onder het genot van een natje en een droogje laten ze zien dat technologie niet heilig is, maar vaak wél handig.Wijkpsychiatrie in Rotterdam West

Zorgvrijstaat is met BuurtzorgT een initiatief gestart om kwetsbare mensen te steunen bij herstel en participatie. Het is een proeftuin van De Nieuwe GGZ. In de wijkcommunity (geestelijke) gezondheid werken wijkbewoners, woningcorporatie Woonbron en zorgprofessionals samen. Mensen met een GGZ achtergrond zetten zich in voor de buurt, er zijn kleine support netwerken ontstaan en er wordt gewerkt aan ‘buurtmantelzorg GGZ’. Een wijkpsychiater, buurtbehandelaar en wijkpsycholoog zijn vraagbaak en ondersteunen bewoners en netwerken met kennis en expertise. Zo nodig bieden ze professionele zorg. In de workshop vertelt Alexander Hoogendoorn één van de initiatiefnemers, over activiteiten en leerervaringen en nieuwe plannen. Denkt u mee? Lees meer over Zorgvrijstaat Rotterdam-West »Wooncomplex Samen & Anders: nieuw leven voor verzorgingshuis

Simeon & Anna in Rotterdam was één van de grootste verzorgingshuizen in Nederland. Het gebouw wordt nu nog grotendeels bewoond door cliënten van Laurens Zorg. De zorgorganisatie heeft per 2018 het huurcontract opgezegd omdat het gebouw niet geschikt is voor mensen met een zware zorgvraag. Laurens Wonen bedacht het concept Samen & Anders, een wooncomplex voor jong en oud primair gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Nieuwe bewoners huren een studio van 25 vierkante meter en besteden daarnaast 10 uur per maand aan het helpen van hun medebewoners. Guido de Ruiter, proces-innovatie manager van Samen & Anders en Annemarie Derksen, hoofd Woondiensten van Laurens Wonen, komen op Expeditie Begonia vertellen over het concept. Lees meer over Samen & Anders »Woondromen55+: gemeenschappelijk wonen voor 55plussers

De vraag naar collectieve woonvormen groeit. Veel mensen vragen zich af: hoe zal ik wonen als ik ouder word? Wie heb ik straks om mij heen? Wie kijkt er naar mij om? Voor wie kan ik wat betekenen? Woondromen55+ is een inspiratie- en doeboek voor 55-plussers die overwegen om een initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen. Het boek beleeft vandaag de primeur. Tijdens deze sessie leert u meer over woongemeenschappen voor senioren. Welke rol spelen professionals? Hoe komen initiatieven aan locaties en financiering? Hoe blijft een woongemeenschap duurzaam? Auteurs Kees Penninx, ActivAge en Yvonne Witter van het Kenniscentrum Wonen-Zorg interviewen initiatiefnemers van de inspirerende woongemeenschappen die in het boek staan.Woonvorm NAH: bijzonder waar nodig, gewoon waar mogelijk

Het kleinschalige woonzorgcomplex voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Roosendaal heeft als uitgangspunt 'bijzonder waar nodig, gewoon waar mogelijk'. De bewoner is géén kasplantje, maar behoeft wel extra zorg die altijd op afroep beschikbaar is. Zowel in grootte, als in verschijningvorm is het nadrukkelijk een 'menselijke' woonvorm die niet doet denken aan een zorginstelling. Alle bewoners hebben dus ook hun eigen brievenbus en voordeurbel. Nadrukkelijk is ingezet op een compacte, goed functionerende woning, waar de bewoner prima kan vertoeven, met als meerwaarde het aanbieden van collectieve voorzieningen. Ger Warries van Daal Warries Architecten en Gijs van Buitenen van AlleeWonen lichten het project toe.Zorgcoöperatie Austerlitz: hoe krijg je zorgwoningen gefinancierd?

Met deze vraag worstelen Jan Snijders en Jan Smelik van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt die al 5 jaar succesvol draait. De coöperatie wil bewoners zo lang mogelijk in het dorp laten wonen met zorg- en welzijnsvoorzieningen voor en zoveel mogelijk door het dorp. In dat kader wordt het Hart van Austerlitz ontwikkeld met brede school, peuterspeelzaal, dorpshuis, 15 starterswoningen en 25 zorgwoningen. Zeventien van de zorgwoningen zijn van de woningcorporatie en worden verhuurd in de sociale sector. Acht worden verhuurd in de onderkant van de vrije sector en worden gekocht door de van Austerlitz Zorgt afgeleide WoonStichting Nu voor Straks. Financiering lijkt te gaan lukken, maar bleek zeer lastig. Lees meer over Austerlitz Zorgt »

Ontwerpprijsvraag WHO CARES

Twaalf deelnemers aan de tweede ronde van de prijsvraag WHO CARES presenteren hun project. Innovatieve oplossingen voor toekomstbestendige woonwijken bedacht door teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Per sessie krijgt u plannen uit verschillende steden gepresenteerd. De bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag is op 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Lees meer over de prijsvraag »See me, feel me, Touch me, Heal me – TOMMY

TOMMY is een gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling en vergroening. De nieuwbouw als nieuwe hartkamer in de Groningse Oosterparkwijk is de architectonische vertaling hiervan. Vernieuwend in TOMMY zijn de anderhalvelijnszorg, de doordachte organisatievorm en de combinatie aan functies. Uitgangspunt hierin is dat TOMMY niet institutionaliseert maar ieder zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden laat. Presentatie: Beyond Now, ZILT architecten en Vivo-Plus. Lees meer over TOMMY »Michi Noeki

Door brandpunten in de Oosterparkwijk in Groningen te versterken wil het team beweging, ontmoeting en herkenbaarheid stimuleren. Deze brandpunten komen naar boven uit een interactief proces met de bewoners. Als voorbeeld dient de Japanse 'Michi-Noeki': de ideale halteplaats als knooppunt van lokale verbinding. Er worden praktische zaken geboden, die ouderen en andere mensen met een beperkte actieradius verder op weg helpen. Het is een plek van oriëntatie, ontmoeten, uitwisselen, zien en gezien worden. Tegelijkertijd is het een tussenstap naar elders in de wijk en daarbuiten. Presentatie: Vollmer & Partners en Twynstra Gudde. Lees meer over Michi Noeki »Verbonden

In de visie voor een actieve, gezonde en verbonden Oosterparkwijk staat centraal dat goede én betaalbare zorg integraal deel uitmaakt van het dagelijks samenleven, in de omgeving, stad, buurt, wijk, straat en het gebouw waar we wonen. 'Zorg' betreft het hele spectrum van preventieve gezondheidsverbetering tot reguliere en specialistische (poli-)klinische zorg. In de visie van het projectteam kent de zorg naast de medische ook een belangrijke sociale en ruimtelijke component. Presentatie: TU Delft. Lees meer over Verbonden »Mark_Us Familiehuis

Leven midden in de samenleving, voor mensen met en zonder zorgbehoefte, met mensen die bij elkaar betrokken zijn en bewust voor elkaar kiezen. Wonen in een Mark_Us Familiehuis brengt de balans terug tussen gemeenschappelijkheid en zelfstandigheid. Toekomstbestendig wonen in een slimme woning die bij je past aan een binnenhof waar spontane ontmoetingen gebeuren. Met verschillende mensen, jong, oud, alleenstaanden en gezinnen, verwant en niet verwant. Een plek in Geleen-Zuid om met medebewoners en buurtgenoten te recreëren, collectief zelfvoorzienend en samen redzaam te zijn. Presentatie: Biloro Management Services. Lees meer over Mark_Us Familiehuis »Een meesterlijke community

In een 'meesterlijke community' worden verschillende gemeenschapsfuncties samengebracht in een onderlinge samenhang. Het Wijkhuis is een innovatief, kleinschalig wooninitiatief voor kwetsbare doelgroepen in Geleen-Zuid, met een duidelijke meerwaarde voor de wijk door de bijdrage aan een goede leefomgeving. In een 'meesterlijke community' wonen ouderen, studenten en bijzondere jongeren samen waardoor zij elkaar kunnen versterken. De studenten worden ingezet in de begeleiding en stimulering van de jonge 'meesters'. Zij zorgen samen voor de wijk door het aanbieden van hun diensten in het Wijkhuis. Presentatie: The Masters. Lees meer over Een meesterlijke community »WhoDares

De problemen van Carnisse spelen op de schaal van de gehele wijk en vragen om een totale woon- en leefvisie. Het projectteam wil deze visie ontwikkelen in een proces van besluitvorming en ontwerp waarbij burgers, lokale overheid, politiek en maatschappelijke en zorgorganisaties nauw worden betrokken. Uitvoering kan met een integrale aanpak en een overall investerings- en beleggingsvisie. Dit speelt in op de behoefte vanuit institutionele beleggers om te investeren in vastgoed, met name in woningen en aanverwant vastgoed. Presentatie: De Architecten Cie. Lees meer over WhoDares »De wijk als (t)huis

Voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis is behoefte aan circa 45 zorggeschikte woningen. Het projectteam stelt een nieuw Woon-Carré voor, geïnspireerd op het klassiek hofje voor ‘ouden van dagen’ en de authentieke Limburgse Carré-hoeve. Individuele, zorggeschikte woningen rondom een collectief hof, met moestuin en terrasjes. Zelfstandig wonen, maar ook zo veel mogelijk delen om ontmoetingen te stimuleren. Het wonen aan een hof bevordert de betrokkenheid en aandacht voor elkaar. Presentatie: Houben Architectuur. Lees meer over De wijk als (t)huis »Almere Haven - prachtdorp

Het team ging in gesprek met 32 bewoners, professionals en experts en legde de vraag voor: Hoe wilt u gezond en gelukkig oud worden in Almere Haven? De belangrijkste conclusies zijn: creëer belevingszones in de wijk: kies voor een aanpak per Hof, ook gericht op energietransitie en houd het geld in de wijk. Vanuit de opbrengst uit een interactieve sessie met bewoners is de belevingszone de Overloop/Meergronden/Centrum uitgewerkt. Centraal daarbij staat: Wat willen de Havenaren? Zij hebben zeggenschap over ontwerp, proces en resultaat. Presentatie: ISMaatwerk. Lees meer over Almere Haven PrachtdorpGeleen lokaal voor iedereen

Welbevinden van alle inwoners van Geleen-Zuid te bevorderen: dat is het doel van dit team. Wonen in een prettig huis in een fijne buurt, maar ook het hebben van een doel in het leven, een zinvolle dagbesteding met sociale contacten. Dit leidt tot minder zorgvraag, waardoor we de samenleving betaalbaar houden. In leegstaande panden wordt een grid van ontmoetingspunten, 'lokalen', gerealiseerd. Vanuit ieder punt in de wijk is er binnen een rollatorcirkel van ca. 300 meter een lokaal bereikbaar. Inwoners en vrijwilligers zorgen zelf voor de inhoudelijke invulling van deze lokalen, gericht op ontmoeten, welzijnsbevordering en activering. Presentatie: ARCHES Architecten, Cor Verhaar Advies en Dimensus Beleidsonderzoek. Lees meer over Geleen lokaal voor iederen »Care 2 Share

Care2Share maakt het mogelijk om mensen met een zorgbehoefte langer thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving en creëert betaalbare woonruimte voor nieuwe bewoners in de Oosterparkwijk in Groningen. Onbenutte woonruimte in de woningen van een zorgbehoevende wordt gebruikt om nieuwe bewoners in de wijk te huisvesten. Hiervoor wordt de omgeving geschikt gemaakt en het wijk- en zorgnetwerk optimaal benut. De combinatie van bestaande en nieuwe bewoners biedt perspectief voor nieuwe sociale verbindingen. Een opleving van de kracht van de volksbuurt: naar elkaar omkijken en voor- en met elkaar zorgen: noaberschap anno nu, Care2share. Presentatie: NOHNIK architecture and landscapes. Lees meer over Care2Share »Bier en Worst

Bier en Worst is een multidisciplinaire aanpak voor een gezonde, veerkrachtige en sociaal sterke Oosterparkwijk in Groningen - de voedingsbodem om nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te laten groeien. De aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers: relaties leggen door kennis te delen, resultaat vergroten door reuring te maken en ruimte opwaarderen door kansen te verbinden. Presentatie: Specht Architecten. Lees meer over Bier en Worst »


Expeditie Almere Haven: de kunst van het samenleven

Denkend aan de binnenring van Almere Haven ziet het team oneindig veel mogelijkheden om de ‘samenredzaamheid’ van de wijk te versterken en waar nodig te (re)animeren, zodat betaalde zorg- en welzijnsarrangementen maatschappelijk betaalbaar blijven voor wie het nodig hebben. Het team gaat daarom op expeditie met de bewoners om te inspireren en om op te halen wat hier werkt. Zes wijkateliers vormen tezamen de start voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot de eerste samenredzame wijk van Nederland. Presentatie: De VRBLDNG. Lees meer over Expeditie Almere Haven

Informatiemarkt, de bazaar


Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Maak kennis met de mensen achter Expeditie Begonia. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) organiseert met veel plezier deze dag. Stel uw vragen over woonvariaties aan de KCWZ-adviseurs, geef uw tips over nieuwe projecten en laat u informeren over de studiereis 'Meergeneratiewonen in Berlijn'. Ook kunt u bij de kraam de nieuwe publicatie Woondromen55+ inzien en bestellen. 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Cooplink, kennisnetwerk voor en door wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een betrekkelijk nieuw fenomeen dat sinds 2015 een wettelijke basis heeft. Wooncoöperaties zijn collectieve woonvormen waarbij bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van hun woningen. Cooplink is een platform dat kennis deelt over wooncoöperaties. Op cooplink.nl staan tal van coöperatieve woonprojecten door heel Nederland en een schat aan informatie over de wooncoöperatie. Zo wordt het ontstaan van nieuwe wooncoöperaties gestimuleerd en hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. Cooplink organiseert ook bijeenkomsten rond thema's zoals bijvoorbeeld financiering, juridische rechtsvormen of zelforganisatie.Discus Housing First: tools voor innovatieve aanpak dakloosheid

Waarom in de hulpverlening steeds dezelfde wegen bewandelen? Discus housing first hanteert een andere aanpak: 'Anders kan het ook'. Op de markt maakt u kennis met alternatieve en creatieve manieren om met praktijksituaties om te gaan. Discus heeft de afgelopen 10 jaar diverse pareltjes ontwikkeld. Een van de succesvolle werkmethodes is het profielenspel, een methode waarbij de match tussen klant en begeleider centraal staat en waarbij de klant mag kiezen. Ook de aanpak van overlast en samenwerking met de woningbouwvereniging is out of the box en succesvol gebleken in de praktijk.Easysteppers: vitaler langer thuis wonen met blokken op de trap

Tussentreden zijn stevige, op maat gemaakte houten blokken. Ze worden op een deel van de traptrede geplaatst waardoor de gebruiker met halve treden de trap op en af kan lopen. Hierdoor is traplopen minder belastend bij beperkingen in mobiliteit ten gevolge van reuma, ouderdom, spierziekten of rugklachten. In het voorjaar van 2017 is door Stadsdorp Rivierenbuurt een proef gedaan in twee trappenhuizen in Amsterdam. Wil Peters van Enocent demonstreert de Easysteppers die in de proef gebruikt zijn. Lees meer over toepassing tussentreden »Federatie Opvang

Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor zo’n 55 instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. De instellingen van Federatie Opvang bedienen een brede groep van kwetsbare burgers; het gaat daarbij onder meer om dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, ex-gedetineerden en zwerfjongeren. Federatie Opvang behartigt de belangen van haar instellingen en cliënten op tal van terreinen, als wonen, participatie, veiligheid, rechten van de cliënt en zorg. Lees meer over Federatie Opvang »GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor leden-instellingen van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met de overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners, zodat instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve geestelijke gezondheidszorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Lees meer over GGZ Nederland »KlasseWonen: goed wonen voor volwassenen met autisme

Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme zijn er zorginstellingen en woonvormen. Voor volwassenen met autisme die geen dure instelling nodig hebben, is het ingewikkelder. Dan gaapt een groot zwart gat. Zij zijn meestal aangewezen op sociale huurwoningen, vaak aan de onderkant van de markt. Gehorig, prikkelrijk en meestal in onveilige omgevingen. KlasseWonen ziet deze problematiek en probeert daar verandering in te brengen. 'Wij zijn een groep volwassenen met autisme (normaal tot hoogbegaafd maar sterk overgevoelig) en bezig een woonproject te realiseren in Arnhem of omgeving. Welke corporatie en gemeente denkt met ons mee?' Lees meer over KlasseWonen »KNHM: advies bij het verbeteren of vernieuwen van plannen

Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) is een adviseursnetwerk dat bestaat uit vrijwilligers en Arcadis-medewerkers. Samen zitten zij aan tafel bij burgers en sociale ondernemingen en geven kosteloos kennis, inspiratie en toegang tot hun netwerk. Door ondersteuning van de bevlogen professionals kunnen ideeën en plannen sneller werkelijkheid worden. Benieuwd wat de KNHM voor u kan doen? Kom speeddaten met de adviseurs van de KNHM. Zij staan klaar om uw creatieve of innovatieve projecten een kans te geven.LVGO: bevorderen van gemeenschappelijk wonen

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) heeft als doelstelling het, in de meest ruime zin, bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm. Begrippen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’ zijn belangrijk in de doelstelling en daarom hecht de vereniging sterk aan het woordje ‘van’ in de naamstelling. Simon Zwart, Gabrielle Verbeek en Gerard Broeksteeg vertellen u alles over LVGO.Mezzo, organisatie van en voor mantelzorgers

In een netwerk met lokale steunpunten Mantelzorg vormt Mezzo de wegwijzer die mantelzorgers ondersteunt en versterkt. Dat doet Mezzo direct met informatie en de mantelzorglijn. En indirect door gemeenten en corporaties gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over hoe zij mantelzorgers beter kunnen ondersteunen. Bij de Mezzo-kraam staan Rianne Hanning en José Streng u graag te woord. U kunt bij de kraam het kersverse boekje 'Samen wonen om te zorgen? De woonregelingen en tips op een rij!' inzien en bestellen. Lees meer over Mezzo »MijnBuurtWelzijn

Stichting BuurtWelzijn betrekt, verbindt en ondersteunt buurtbewoners om op eigen kracht te bouwen aan een buurt om van te houden. BuurtWelzijn wil samen werken aan een verbonden en betrokken samenleving. In iedere buurt, wijk, stad of dorp ontstaan sterke sociale netwerken waarin de buurtbewoner, ondernemer en hulpverlener worden betrokken. Door het vergroten van verbondenheid neemt het vertrouwen binnen de buurt toe. Buurtbewoners zijn eerder bereid om elkaar te ondersteunen, met als resultaat dat de samenredzaamheid in de buurt groeit. Deze droom wil Buurtwelzijn met de vrijwilliger, mantelzorger, sociaal werker, hulpverlener, ondernemer, ambtenaar, maar vooral de bewoner realiseren. Oliver Verzuu helpt u graag op weg! Lees meer over BuurtWelzijn »Nederland Zorgt Voor Elkaar: netwerk van bewonersinitiatieven

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) is een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven dat in april 2016 is opgericht. NLZVE ziet dat actieve bewoners verantwoordelijkheid durven nemen en is van mening dat dit een goede en noodzakelijke stap is op weg naar betere zorg voor de kwetsbare burger. Er zijn inmiddels circa 400 bewonersinitiatieven die zich bezighouden met het geschikt maken of houden van de eigen omgeving om daar zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te blijven leven. Het netwerk doet voorstellen om de eigen regie in zorg, welzijn en wonen te verbeteren. Jan Smelik van NLZVE staat u graag te woord.Novito: adaptieve woningen voor ouderen

Novito is een woningconcept voor ouderen. De woning is technisch voorbereid op eenvoudige aanpassingen bij veranderende omstandigheden. Ongeacht welke beperkingen mensen krijgen, kan de woning voortdurend op de individuele wens aangepast worden. Het zijn kleine woningen (1 of 2 personen) die in een sociale setting worden geplaatst. Op die manier heeft iedereen zijn privé domein, maar ook de mogelijkheid om sociale contacten met de buren te onderhouden, of voorzieningen met elkaar te delen. Woningcorporatie Welbions en de provincie Overijssel zijn betrokken bij het eerste project dat dit najaar wordt gerealiseerd in Hengelo. Niek en Gerrit Jan Nijenhuis laten u zien hoe het werkt. Lees meer over Novito »Philadelphia, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen én dat de woonomgeving hen hiervoor ook de kansen biedt. De organisatie betrekt cliënten, medewerkers, familieleden van cliënten en de buurt bij nieuw te bouwen woningen en het aanpassen van bestaande woningen. Dit gebeurt met de methodiek Huis van Philadelphia. Maak kennis met deze methodiek op de Bazaar!RIBW Alliantie

De RIBW Alliantie is een landelijke vereniging en een samenwerkingsverband van 22 RIBW’s in Nederland. De Alliantie staat voor een maatschappelijke beweging van sociale inclusie van kwetsbare burgers in het sociaal domein. Het vakmanschap van de RIBW's is cruciaal om kwetsbare burgers in positie te brengen (en houden) om te participeren naar vermogen. RIBW's werken met een brede blik in het sociale domein. Met specifieke kennis van psychische- en psychiatrische aandoeningen en psychosociale problemen. De RIBW Alliantie faciliteert op alle mogelijke manieren deze maatschappelijke beweging. Lees meer over de RIBW Alliantie »Stichting Thuis in Welzijn met Thuishuisproject

Het is lastig kwetsbare ouderen te benaderen en helpen zonder ze nog hulpbehoevender of afhankelijker te maken. Met 'op de handen zitten' bereik je meer dan met 'helpen', zo is de filosofie van het Thuishuisproject, een welzijnsproject gerund door vrijwilligers. Het project bestaat enerzijds uit Thuisbezoek; vrijwilligers die alleenstaande ouderen bezoeken en activeren. Anderzijds is er het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Het gehele project is gericht op zelf- en samenredzaamheid van ouderen. Lees meer over Thuis in Welzijn »Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

Vissers en Roelands werkt aan zeer uiteenlopende projecten op het stedenbouwkundig vlak, toekomstvisies en beleidsstukken en aan architectuuropgaven in diverse segmenten in varierende schaalgrootte. De integrale aanpak en expertise op diverse vlakken, zorgt voor inspirerende en bijzondere oplossingen. Karin Vissers vertelt u meer over een nieuw woonzorgconcept waarbij kleine, schakelbare modules kunnen worden ingezet als veilige en beschermde (zorg)woningen voor diverse doelgroepen.Zaans technologiehuisje

Thuistechnologie onder de aandacht brengen van ouderen gaat niet vanzelf. GeneratieThuis heeft daarom samen met een aantal Zaanse ondernemers een demohuisje gebouwd met allerlei technologische snufjes. Dit huisje reist op initiatief van de gemeente Zaanstad rond van locatie naar locatie om ouderen te informeren. Bezoek het huisje op de markt en hoor er meer over van Mieke Koot en Josephine Dries van GeneratieThuis. Lees meer over het Zaans technologiehuisje »

31-05-2017

Expeditie Begonia: congres over woonvariaties

E F