Nieuwsarchief 2008 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Genomineerden Directeurencontactaward bekend
De nominaties voor de Directeurencontactaward zijn bekend. Vier directeuren zijn genomineerd op basis van voordracht van collega-corporatiedirecteuren, gemeentebesturen en organisaties die deskundigheid hebben op het terrein van wonen, leren, werken, welzijn of zorg. 16-12-2008

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie “We zijn gewoon een goede buur” van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare wijkbewoners. Waarom draagt het ene wijkservicepunt daar meer aan bij dan het andere? 15-12-2008

Domotica Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest. Het was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens ‘Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen’. 03-12-2008

Corporaties vóór samenwerking met zorg en welzijn
Bijna 90 procent van de corporatiedirecteuren is voorstander van samenwerking met zorg- en welzijnaanbieders. Dit blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van het blad Building Business. 01-12-2008

Kracht in de buurt op manifestatie Buurtalliantie
Professionals die hun buurtprojecten presenteerden op de eerste manifestatie Buurtalliantie, zijn enorm actief en enthousiast. Er zit duidelijk kracht in de buurt, zo bleek tijdens de manifestatie. Die werd gehouden op donderdag 20 november 2008 in de Van Nellefabriek te Rotterdam. 27-11-2008

Maatschappelijk ondernemen in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Bijeenkomst Zorg in Woningen ‘inzichtgevend’
“Fijn om onder begeleiding aan de knoppen te zitten en inzicht te krijgen in de achtergronden van het programma.” Dat was de reactie van één van de aanwezigen na de eerste gebruikersbijeenkomst ‘Aan de slag met Zorg in Woningen’ die op 9 oktober 2008 is gehouden. 22-10-2008

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn’ van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Tijdelijke huisvesting ouderen in kantoorpand
Woningcorporatie Mitros laat het voormalige kantoorpand van KNMG in Utrecht verbouwen tot tijdelijke huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. Hiermee slaat Mitros twee vliegen in één klap: het leegstaande kantoorpand krijgt een nieuwe bestemming én er is een oplossing voor de huisvesting van bewoners die een intramurale voorziening moeten verlaten vanwege renovatie of sloop. 11-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project ‘Buurtcontactpersonen’ van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure ‘Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter’. 03-09-2008

Gevolgen einde bouwregime AWBZ
Het ministerie van VWS wil het bouwregime voor zorgorganisaties per 1 januari 2009 laten vervallen. Voor de periode tussen de afschaffing van het bouwregime en de in 2011 geplande invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor zorgvastgoed zijn aangepaste procedures ontwikkeld. Actiz heeft haar leden hier onlangs over geïnformeerd. 28-08-2008

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn
Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners van verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder beperking maakt het complex bijzonder. Bewoners kunnen gebruik maken van het eetcafé, dagvoorziening en het zorgloket. 20-08-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Samenwerken rond woongroepen
Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee nieuwe bouwprojecten per jaar te starten. 14-07-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Geen goedkeuring bestuurlijke woonzorgfusie
Minister Vogelaar heeft op juridische gronden haar goedkeuring aan de fusie van woningcorporatie Woonzorg Nederland met zorgorganisaties Evean Groep en Philadelphia onthouden. Toestemming van de minister is vereist voor de statutenwijziging van de woningcorporatie. De minister moet de fusie toetsen aan het belang van de volkshuisvesting. 01-07-2008

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Leren van andere loketten in trek 
Er is in het veld behoefte aan het nemen van een kijkje in de keuken van andere loketten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze behoefte in door ervaringen van lokale loketten te presenteren middels twee artikelen.  12-06-2008

Langer thuis wonen door online programma Zorg in Woningen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg introduceert een uniek online programma dat woningcorporaties, zorgorganisaties, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten inzicht geeft in de ruimte die nodig is bij de ontwikkeling van zorg in woningen. Het programma verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van nieuwe en bestaande woningen. Het programma is officieel gelanceerd tijdens het.. 05-06-2008

Buurtalliantie van start
De Buurtalliantie is een platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. Het is een initiatief van maatschappelijke partijen, geïnitieerd door Aedes vereniging van woningcorporaties in samenwerking met de MOgroep, ActiZ, Cultuurfabriek en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het doel van het platform is het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke ondernemers in de buurt. 04-06-2008

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente inventariseert de behoefte aan meer mantelzorgwoningen. Er worden steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland gerealiseerd. Ook is er meer aanbod van bijplaatsbare kamers en badkamers. De notitie ‘Opa en oma op het achtererf?’ biedt informatie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen.. 20-05-2008

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar inhoud als naar vorm. Het handboek bevat aandachtspunten voor routes, verblijfsplekken en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen. 08-05-2008

NMa akkoord met fusie woonzorgorganisatie
Evean Groep, Stichting Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland zijn verheugd dat ze van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) toestemming hebben gekregen voor hun eerder voorgenomen fusie. Het nieuwe concern krijgt de naam Espria. 03-04-2008

ActiZ: VWS frustreert extramuralisering
ActiZ verzoekt staatssecretaris Bussemaker dringend om oplossingen voor de problemen rond het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de scheiding van wonen en zorg. Steeds meer zorgaanbieders die zijn overgegaan tot extramuralisering van zorg komen in grote problemen door de vele beleidswijzigingen van de afgelopen jaren. 26-02-2008

Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls
Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar. 04-02-2008

Kennis over 40 krachtwijken gebundeld
Het ministerie van VROM is een portal gestart met informatie van kenniscentra over de 40 wijken. De website houdt gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, welzijnswerkers en scholen op de hoogte van nieuws en achtergronden over de krachtwijken. 24-01-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008