Algemene beginselen voor de toekenning van sociale uitkeringen:
Het recht op sociale uitkeringen wordt toegekend aan personen die Pools staatsburger zijn en op het grondgebied van de Republiek Polen wonen en verblijven en aan buitenlanders die op dit grondgebied wonen en verblijven en in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning of een vluchtelingenstatus die in de Republiek Polen is toegekend en aan burgers van de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte die op het grondgebied van de Republiek Polen wonen en een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Sociale bijstand wordt toegekend aan personen en gezinnen op basis van de in de wet omschreven beginselen, met name wegens

 • armoede;
 • verweesdheid;
 • dakloosheid
 • werkloosheid;
 • handicap
 • langdurige of ernstige ziekte
 • geweld in het gezin;
 • behoefte aan bescherming van het moederschap of het krijgen van veel kinderen;
  hulpeloosheid bij de verzorging en het voeren van het huishouden, vooral in eenoudergezinnen of grote gezinnen;
 • gebrek aan vaardigheden bij de aanpassing aan het leven van jongeren die de zorg- en onderwijsinstellingen verlaten;
 • moeilijkheden bij de integratie van personen die de vluchtelingenstatus hebben gekregen;
  moeilijkheden om zich aan te passen aan het leven na vrijlating uit de gevangenis;
  alcoholisme of drugsverslaving;
 • een toevallige gebeurtenis en een crisissituatie;
 • een natuur- of milieuramp.

Het recht op uitkeringen uit de sociale bijstand wordt toegekend aan personen en gezinnen, indien zich een van de bovengenoemde omstandigheden voordoet, waarvan het inkomen per persoon in het gezin niet hoger is dan het inkomenscriterium als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de Wet op de sociale bijstand:

 1. een persoon die alleen een huishouden runt en wiens inkomen niet hoger is dan 701 PLN, het zogenoemde “inkomenscriterium voor een persoon die alleen een huishouden runt”.
 2. een persoon die in een gezin verblijft en wiens inkomen per hoofd van de bevolking niet meer bedraagt dan 528 PLN, het zogenoemde “inkomenscriterium voor een persoon die in een gezin verblijft”.
 3. een gezin waarvan het inkomen niet hoger is dan de som van het inkomenscriterium per persoon in het gezin, het zogenoemde “inkomenscriterium voor een gezin”.

verplichtingen-van-personen-en-gezinnen-die-aanspraak-maken-op-sociale-bijstand

Verplichtingen van personen en gezinnen die aanspraak maken op sociale bijstand:

Personen of gezinnen die sociale bijstand genieten, zijn verplicht met een maatschappelijk werker samen te werken om hun moeilijke levenssituatie op te lossen. De ongerechtvaardigde weigering van een werkloze om werk te aanvaarden, verspilling van toegekende uitkeringen, de opzettelijke vernietiging of verspilling van eigen materiële middelen, alsmede het irrationele gebruik ervan, kunnen redenen zijn om de toekenning van sociale uitkeringen te weigeren. Ook niet-naleving van in het contract gesloten overeenkomsten kan leiden tot beperking of weigering van de uitkering.

Personen en gezinnen die sociale uitkeringen ontvangen, zijn verplicht informatie te verstrekken over elke verandering in hun persoonlijke en financiële situatie die verband houdt met de redenen voor de toekenning van de uitkeringen. Het opzettelijk misleiden van een maatschappelijk werker kan ertoe leiden dat een beslissing in het nadeel van een partij wordt gewijzigd en dat ten onrechte uitkeringen worden geïnd. Onverschuldigd geïnde uitkeringen moeten worden terugbetaald, ongeacht het gezinsinkomen.